ziontologist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

สิทธิ์และการใช้

เงื่อนไขการใช้

โดยการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ ท่านตกลงทำตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้ หากท่านไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขใดก็ตาม อย่าใช้เว็บไซต์นี้ ศาสนจักรขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้นโปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อท่านใช้เว็บไซต์ การใช้เว็บไซต์ของท่านต่อไปหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหล่านี้หมายความว่าท่านยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

สิทธิดำเนินการและข้อบังคับ

เว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิ์และดำเนินการโดย Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology เนื้อหาทุกอย่างที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ การจัดวางองค์ประกอบ ฐานข้อมูล และข้อมูลทั่วไป) เป็นกรรมสิทธิ์หรืออยู่ภายใต้สิทธิดำเนินการของเรา ท่านจะดู ดาวน์โหลด และพิมพ์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ได้เพื่อนำไปใช้ส่วนตัวโดยไม่หวังผลในเชิงพาณิชย์เท่านั้นเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ เนื้อหาต่างๆ อาจทำซ้ำได้โดยบุคลากรด้านสื่อสำหรับใช้ในบอร์ดข่าวเผยแพร่ตามธรรมเนียมทั่วไปเว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ท่านจะไม่โพสต์เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้บนเว็บไซต์อื่นหรือเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านจะไม่โอนหรือเผยแพร่เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ท่านจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือข้อมูลในเว็บไซต์นี้ (รวมถึงชื่อและที่อยู่ของผู้ส่งข้อมูล) เพื่อขายหรือส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการ ชักชวนลูกค้า หรือเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าอื่นๆ

นอกเหนือจากสิ่งที่กล่าวมา เราขอใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวและสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ เพิกถอน หรือจำกัดการใช้เว็บไซต์นี้รวมถึงการทำซ้ำ อย่างไรก็ตาม ไม่ถือเป็นหน้าที่ผิดชอบของเราที่จะกำหนดความหมายของ “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” ให้แก่ผู้ประสงค์จะใช้เนื้อหาจากเว็บไซต์นี้ แต่ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว ยิ่งไปกว่านี้ เราไม่จำเป็นต้องให้แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติมหรือคำรับรองว่าเนื้อหาดังกล่าวไม่ถูกปิดกั้นเพื่อนำไปใช้ในลักษณะอื่น ทั้งหมดนี้ล้วนแต่เป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้ใช้ทั้งสิ้น อย่างไรก็ตามศาสนจักรยังถือสิทธิ์ในการป้องกันการละเมิดสิทธิเนื้อหาเว็บไซต์และการตีความ “การใช้ลิขสิทธิ์ของผู้อื่นโดยชอบ” ตามความเข้าใจทางกฎหมาย

การเชื่อมโยง

เพื่อความสะดวกของท่าน เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้อื่น เราไม่ได้ดูแลหรือควบคุมเว็บไซต์เหล่านี้ และไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์ดังกล่าว ถึงแม้ว่าเราได้กระทำโดยสุจริตและเชื่อมโยงไปเฉพาะเว็บไซต์ที่ดีและเหมาะสม แต่บางเว็บไซต์อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือน่าท้วงติง หากท่านพบเนื้อหาดังกล่าวขณะใช้เว็บไซต์นี้ โปรดแจ้งให้เราทราบทันที เราเชื่อว่าผู้ที่ป้อนข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตคาดหวังให้มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่าการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ เป็นเรื่องที่อนุญาตให้ทำได้ตามกฎหมายและสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้ใช้อินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม หากสมควรจำกัดการเข้าเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ผู้ดำเนินการเว็บไซต์จะแจ้งให้เราทราบทันที

อำนาจศาลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อตกลงนี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งรัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกาดังที่ใช้กับข้อตกลงซึ่งทำสัญญาและดำเนินการทั้งสิ้นภายในรัฐ โดยไม่ส่งผลต่อหลักการใดๆ อันเป็นการขัดกันแห่งกฎหมาย การกระทำใดๆ ที่ท่านทำให้เกิดผลบังคับในข้อตกลงนี้หรือเรื่องใดก็ตามเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้จะนำไปขึ้นศาลประจำรัฐหรือศาลสหรัฐซึ่งตั้งอยู่ในเทศมณฑลซอลท์เลค ยูทาห์ และโดยนัยนี้ท่านยินยอมและยอมรับขอบเขตอำนาจเหนือบุคคลของศาลข้างต้นเพื่อจุดประสงค์ของการฟ้องร้องการกระทำใดๆ ดังกล่าว ถ้าข้อกำหนดในข้อตกลงนี้ขัดต่อกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ทั้งหมดหรือบางส่วน ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่มีผลกระทบ เว้นแต่เราจะพิจารณาว่าข้อกำหนดที่เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้นั้นเป็นส่วนสำคัญต่อข้อตกลงนี้ ซึ่งในกรณีนี้เราจะใช้ดุลยพินิจแก้ไขข้อตกลงดังกล่าวแต่เพียงผู้เดียว

ข้อจำกัดของภาระรับผิดทางกฎหมาย

เราไม่รับผิดต่อความเสียหายพิเศษหรือที่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการใช้หรือไม่สามารถใช้เนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลประโยชน์ ความไม่ต่อเนื่องทางธุรกิจและการสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ ในระบบจัดการข้อมูลของท่าน เราจะไม่รับผิดใดๆ ทั้งสิ้นต่อท่านสำหรับความเสียหาย ความสูญเสีย และผลจากการกระทำอันเกินกว่าจำนวนเงินที่ท่านชำระหากมีการชำระเงิน และสำหรับการเข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่นใด

การบอกเลิกข้อเรียกร้อง

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้และในเว็บไซต์เชื่อมโยงใดๆ จัดทำขึ้น “ตามลักษณะที่ปรากฎ” และไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ตราบเท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เราปฏิเสธข้อเรียกร้องต่อการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยแจ้งชัดหรือโดยปริยาย ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันกรรมสิทธิ์และการรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมเพื่อจุดประสงค์เฉพาะอย่าง เราไม่รับประกันว่าฟังก์ชันในเว็บไซต์นี้จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด ไม่รับประกันว่าข้อผิดพลาดนั้นจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ให้บริการเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นใดที่ก่อความเสียหาย

เครื่องหมายการค้า

ศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและมอรมอนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Intellectual Reserve, Inc.

ท่านสามารถขอความช่วยเหลือหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนื้อหาต่างๆ ของศาสนจักรโดยติดต่อสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของศาสนจักรที่:

โทรศัพท์: 1-801-240-3959 หรือ 1-800-453-3860 ต่อ 2-3959
โทรสาร: 1-801-240-1187
อีเมล: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

ในบางกรณีอาจต้องใช้เวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ในการตอบกลับ