ziontologist.org ทั่วโลก
ผู้คนของเรา
ค่านิยมของเรา
ความเชื่อของเรา
เยี่ยมชมเรา
FAQ
.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากท่านสำคัญต่อศาสนจักรของพระเยซูคริสต์แห่งวิสุทธิชนยุคสุดท้ายและนิติบุคคลในสังกัด (เรียกโดยรวมในนโยบายนี้ด้วยคำว่า “ศาสนจักร” “เรา” และคำในลักษณะคล้ายกันนี้) นโยบายความเป็นส่วนตัวมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นคำแถลงทั่วไปถึงวิธีรวบรวม ใช้ และดำเนินการข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของเราหรือโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต (เรียกว่า “เว็บไซต์”) เราพยายามรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในลักษณะที่สอดคล้องกับกฎหมายของประเทศที่เรารวบรวมข้อมูลส่วนตัว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์นี้ซึ่งมี Corporation of the President of The Church of Jesus H. Christ, Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, หรือ FamilySearch International เป็นเจ้าของและดำเนินการ (ดังระบุไว้เป็นพิเศษในหน้าแรกของเว็บไซต์)

ในขอบเขตอำนาจตามกฎหมายที่เลือกไว้ องค์กรในสังกัดศาสนจักรอาจเลือกใช้ข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดแห่งกฎหมายท้องที่นั้นๆ เมื่อเห็นว่าจำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดแยกต่างหาก เราจะแจ้งเพิ่มเติมให้ท่านทราบ

ท่านสามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้เกือบทุกเว็บไซต์โดยไม่ต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ เมื่อมีการขอข้อมูลส่วนตัว เราจะยึดตามหลักความเป็นส่วนตัวต่อไปนี้เกี่ยวกับวิธีที่เรารวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน และเก็บข้อมูลของท่าน

ระเบียบปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัว

 1. การรวบรวมข้อมูล เมื่อท่านสร้างบัญชีแอลดีเอสโดยตรงหรือผ่านเว็บไซต์ FamilySearch ลงทะเบียนบัญชีในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา กรอกข้อมูลแฟ้มประวัติ หรือกระทำการใดๆ คล้ายกันนี้ เราอาจรวบรวมหรือขอข้อมูลจากท่านหรือข้อมูลบันทึกสมาชิกภาพของท่าน (หากมี) รวมถึงชื่อ ที่อยู่ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาพถ่าย การตั้งค่าการติดต่อหรือค่าแฟ้มประวัติ และข้อมูลหน่วยศาสนจักรของท่าน ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่จำกัดแต่เพียงเท่านี้

  นอกจากนี้เราอาจรวบรวมข้อมูลที่อุปกรณ์อินเทอร์เน็ตหรือเว็บเบราว์เซอร์ของท่านส่งมาเมื่อใดก็ตามที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึงที่อยู่ Internet Protocol (IP)

 2. การใช้ข้อมูลส่วนตัว เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้มาเพื่อ (ก) ให้ท่านติดต่อเราได้ (ข) ดำเนินการตามคำขอของท่าน (ค) ขอความคิดเห็นจากท่านเกี่ยวกับส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ หรือ (ง) ช่วยให้ภารกิจของท่านบรรลุผล

  เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อจุดประสงค์ภายในเช่นกัน ได้แก่ การตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาระบบ และการค้นคว้าวิจัย

  นอกจากนี้ เราอาจใช้ทั้งข้อมูลส่วนตัวที่ท่านให้มาและข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านส่งมา (ดูหมวดที่ 10 ด้านล่าง) ทั้งนี้เพื่อตรวจหาผู้ใช้ที่มีท่าทีว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ของเรา หรือเพื่อปรับเปลี่ยนให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของเรา

  หากจะมีการใช้ข้อมูลของท่านเพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามนอกเหนือจากที่สรุปไว้ข้างต้น เราจะแจ้งให้ท่านทราบเป็นพิเศษและขออนุญาตจากท่านหากกฎหมายกำหนด

  เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเป็นระยะถึงตัวเลือกต่างๆ ในการเลือกไม่ใช้หรือเลือกใช้คุณลักษณะบางอย่างในเว็บไซต์

 3. การใช้ข้อมูลสมาชิกภาพศาสนจักร หากท่านเป็นสมาชิกศาสนจักร ข้อมูลสมาชิกภาพทั่วไปของท่าน (เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์) และข้อมูลทางเลือกอื่นๆ ซึ่งท่านอาจเลือกให้ข้อมูลหรือไม่ให้ก็ได้ (เช่น ที่อยู่อีเมล ภาพถ่าย และอื่นๆ) อาจเปิดเผยกับสมาชิกศาสนจักรในวอร์ดหรือสาขาและสเตคหรือท้องถิ่นของท่านเพื่อจุดประสงค์ภายในของศาสนจักรโดยได้รับอนุญาตจากท่านก่อนหากกฎหมายกำหนดให้ต้องขออนุญาต ข้อมูลบางอย่างของท่านอาจดูได้เช่นกันโดยจำกัดภายใต้การควบคุมบนเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตของเรา รวมถึง LDS.org ท่านอาจเลือกไม่เปิดเผยข้อมูลหรือจำกัดข้อมูลทางเลือกที่ท่านเปิดเผยโดยแก้ไขการตั้งค่าแฟ้มประวัติของท่านในแต่ละเว็บไซต์

  นอกจากนี้ ข้อมูลสมาชิกภาพรวมถึงข้อมูลติดต่อส่วนตัวของท่านอาจเปิดเผยต่อผู้นำศาสนจักรเพื่อจุดประสงค์ภายในของศาสนจักร

 4. การส่งเนื้อหา ในบางเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจให้เนื้อหาและความคิดเห็นของท่านในพื้นที่เว็บไซต์บางส่วน บางครั้งท่านส่งเนื้อหาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ส่วนตัวแต่ไม่ต้องการให้ผู้อื่นเห็น (เช่น ข้อความออนไลน์ส่วนตัว บันทึกส่วนตัว หรือลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายกัน) อย่างไรก็ตาม การส่งเนื้อหาอื่นๆ อาจมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชนและให้ผู้อื่นเห็นได้ (เช่น ประจักษ์พยานหรือความคิดเห็นออนไลน์ในพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์เรา)

  ในบางกรณีหากจะมีการเปิดเผยเนื้อหาที่ท่านส่งมาต่อสาธารณชนหรือบุคคลที่สาม เราจะขอให้ท่านแจ้งความยินยอมเมื่อท่านสร้างแฟ้มประวัติอีกแฟ้มหนึ่ง (เช่น ziontologist.org หรือ familysearch.org) หรือเมื่อท่านอัพโหลดเนื้อหา (เช่น เมื่อท่านอัพโหลดคลิปวิดีโอหรือข้อมูลสืบลำดับเชื้อสาย) เราขอแนะนำให้ท่านใช้ความระมัดระวังเมื่อให้เนื้อหาที่มีจุดมุ่งหมายให้คนทั่วไปดูได้และหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อความที่อาจก่อความเสียหายหรืออันตราย หรือเสี่ยงต่อความเสียหายหรืออันตรายต่อผู้อื่นและตัวท่านเอง

  เนื้อหาทุกประเภทที่ท่านส่งมาจะเก็บไว้ในระบบของเราหรือระบบในสังกัดของเราหรือบุคคลที่สาม (ดังนิยามไว้ในหมวด 7ก ด้านล่าง) ถึงแม้ว่าจะมีการใช้มาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปคุ้มครองผลงานของท่านจากการเข้าไปใช้ เปิดเผย หรือดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต (ดังนิยามไว้ในหมวด 8 ด้านล่าง) แต่เราไม่สามารถรับรองได้ถึงความเป็นส่วนตัวโดยสมบูรณ์ และในบางกรณีเราอาจเลือกหรือถูกข้อกฎหมายกำหนดให้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลที่สามดังที่สรุปสาระสำคัญไว้ในหมวดที่ 7 ของนโยบายนี้

  แม้ว่าเราจะอยู่ภายใต้พันธะรับผิดชอบที่ต้องตรวจดูการส่งเนื้อหาของท่าน แต่เราสงวนสิทธิ์ในการทำเช่นนั้นตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราสงวนสิทธิ์ในการบล็อกหรือถอดเนื้อหาใดก็ตามที่เราเห็นว่าไม่เหมาะสม ลามกอนาจาร หยาบโลน เสื่อมเสียทางเพศ หยาบคาย รุนแรง ก่อกวน หมิ่นประมาท กล่าวร้าย ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย ข่มขู่ หรือเป็นเหตุให้ต้องคัดค้าน ไม่ว่าจะมีจุดมุ่งหมายให้เป็นส่วนตัวหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนก็ตาม เนื่องจากเราไม่ได้ตรวจดูเนื้อหาทุกอย่างที่ส่งเข้ามาผ่านทุกช่องทางในทุกเว็บไซต์ เราจึงไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถดำเนินการตามมาตรการคุ้มครองในกรณีที่ท่านให้เนื้อหาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เป็นเหยื่อการทำร้ายหรือการกระทำทารุณกรรมหรือเสี่ยงต่อการเป็นเหยื่อการทำร้ายหรือการกระทำทารุณกรรม

  เมื่อเราทราบว่ามีเนื้อหาที่เราเห็นว่ามีลักษณะรุกราน หรือที่อาจเป็นภัยต่อความเป็นส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลไม่พึงเปิดเผย หรือเนื้อหาที่เป็นของผู้อื่น เราจะบล็อกหรือถอดเนื้อหาดังกล่าวออกจากเว็บไซต์โดยจุดมุ่งหมายอันสุจริต

 5. การเก็บรักษา เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและผลงานที่รวบรวมไว้ตามระยะเวลาอันสมควรเพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการรวบรวมดังกล่าว จากนั้นจะลบออกจากบันทึก ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อมูลแฟ้มประวัติเชิงประวัติศาสตร์ซึ่งมีอยู่จำกัด บันทึกการสืบลำดับเชื้อสายทั่วไป และข้อมูลสมาชิกภาพซึ่งเก็บรักษาไว้ในบันทึกลำดับเชื้อสายหรือบันทึกทางประวัติศาสตร์ของศาสนจักรแบบถาวร

 6. การเข้าใช้งาน เราพยายามอย่างยิ่งที่จะคงความถูกต้องของข้อมูลส่วนตัวและอาศัยท่านทำให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านถูกต้องครบถ้วน ท่านอาจตรวจสอบ แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านการลงทะเบียนในเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง ทางแฟ้มประวัติของท่าน หรือทางบัญชีแอลดีเอสของท่าน ตามที่เกี่ยวข้อง

  หากท่านเป็นสมาชิกศาสนจักร ข้อมูลบางส่วนของท่านอาจปรับให้เป็นปัจจุบันด้วยการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบันทึกสมาชิกภาพศาสนจักรเท่านั้น การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวต้องทำโดยติดต่อพนักงานในหน่วยศาสนจักรของท่านเพื่อขอการเปลี่ยนแปลง หากท่านประสบปัญหาการแก้ไขหรือปรับข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบัน ท่านสามารถติดต่อเราโดยส่งอีเมลมาที่ DataPrivacyOfficer@ldschurch.org เมื่อได้รับอีเมลของท่าน เราจะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อตอบกลับท่านภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถดำเนินการให้ท่านได้ภายในระยะเวลา 30 วันหรือไม่สามารถช่วยให้ท่านเข้าถึงข้อมูลที่ขอมาได้ เราจะชี้แจงเหตุผลให้ท่านทราบ

 7. การแบ่งปันและเปิดเผยข้อมูล เราถือว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นข้อมูลไม่พึงเปิดเผยและไม่ขายข้อมูลท่านให้แก่ผู้อื่น เราไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนตัวของท่านกับบุคคลอื่นเว้นแต่ในสภาวการณ์ต่อไปนี้ (หรือในกรณีอื่นๆ ที่เราแจ้งท่านเป็นพิเศษและได้รับอนุญาตจากท่านก่อน):

  • ก. ผู้ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สาม เราอาจให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านแก่บุคคลที่สามเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในแทนเรา (เช่น ดำเนินการจ่ายเงิน การบำรุงรักษา ความปลอดภัย การวิเคราะห์ข้อมูล การเป็นแม่ข่าย และอื่นๆ) ในกรณีเหล่านั้น ผู้ให้ข้อมูลจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญาที่ต้องป้องกันการใช้ข้อมูลส่วนตัวในลักษณะอื่นๆ (รวมถึงการใช้ในเชิงการตลาด) หรือการโอนข้อมูล ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป

  • ข. องค์กรของศาสนจักร เราอาจโอนข้อมูลส่วนตัวให้ทางองค์กรในสังกัดศาสนจักรเพื่อบรรลุผลตามจุดประสงค์ของศาสนจักร สำหรับข้อมูลสมาชิกภาพที่โอนมาจากสหภาพยุโรป เรายึดตามข้อตกลงมาตรฐานระหว่างองค์กรของศาสนจักรโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป สำหรับการส่งข้อมูลส่วนตัวทางออนไลน์ เราถือว่าการส่งข้อมูลของบุคคลหนึ่งเป็นการยืนยันซึ่งบ่งบอกถึงการแจ้งอนุญาตให้ดำเนินการข้อมูลดังกล่าวพร้อมกับแจ้งอนุญาตให้ส่งข้อมูลข้ามเขตมายังสหรัฐอเมริกาในกรณีที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อจุดประสงค์ของการให้ข้อมูลดังกล่าว

  • ค. ข้อกำหนดทางกฎหมาย เราอาจเข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน รวมทั้งโพสต์ บันทึกส่วนตัว การสนทนาออนไลน์ ข้อความส่วนตัว เนื้อหา หรือสิ่งอื่นๆ ที่ส่งมายังเว็บไซต์หากเราเชื่อโดยสุจริตว่าถูกเรียกร้องให้ทำเช่นนั้นโดยหมายเรียกพยานหรือคำสั่งฝ่ายตุลาการหรือฝ่ายปกครองอื่นๆ หรือเรียกร้องโดยกฎหมาย นอกจากนี้เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านและข้อมูลอื่นๆ ที่เราเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นการเหมาะสมหรือจำเป็นในการป้องกันการละเมิดข้อตกลงอื่นๆ ของเรา เพื่อระมัดระวังไม่ให้เกิดภาระรับผิด เพื่อป้องกันสิทธิ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของเว็บไซต์ ตัวบุคคล หรือสาธารณชนโดยทั่วไป เพื่อธำรงและป้องกันความปลอดภัยและความซื่อสัตย์สุจริตในบริการหรือระบบพื้นฐานของเรา เพื่อป้องกันเราและบริการของเราจากการใช้งานลักษณะฉ้อฉล ก่อความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพื่อตรวจสอบหาความจริงและแก้ต่างให้ตนเองจากข้อเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาจากบุคคลที่สาม หรือเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานบังคับคดีทางกฎหมาย

 8. การปกป้องข้อมูล เราใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับจากการสูญเสีย การใช้ในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตตลอดจนเพื่อปกป้องข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับ เราทบทวนขั้นตอนรักษาความปลอดภัยรวมทั้งพิจารณาเทคโนโลยีและวิธีการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ เราใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัสลับเพื่อเข้ารหัสลับการถ่ายโอนข้อมูลในหน้าล็อกอินของเรา แต่เนื่องจากเราไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของเทคโนโลยีการเข้ารหัสลับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ โปรดใช้ความระมัดระวังในการส่งข้อมูลส่วนตัวออนไลน์

 9. ข้อมูลจากบุคคลที่สาม ในเขตที่กฎหมายท้องที่อนุญาต เราอาจส่งข้อมูลส่วนตัวรวมถึงข้อมูลติดต่อเกี่ยวกับบุคคลอื่นนอกจากท่าน (เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า บุคคลที่สาม) ทั้งนี้เพื่อให้เราสามารถติดต่อกับบุคคลนั้น ดำเนินการส่งมอบ หรือตอบรับคำขอของท่าน ข้อมูลที่รวบรวมมาได้จะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คำขอของท่านแต่เพียงอย่างเดียว เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนตัวเกี่ยวกับใครก็ตามนอกเหนือจากตนเอง ท่านต้องได้รับการแจ้งอนุญาตจากบุคคลนั้นก่อนหากกฎหมายกำหนด

  หากท่านหรือบุคคลอื่นให้ข้อมูลติดต่อส่วนตัวแก่เราแล้วและท่านต้องการขอให้เรายุติการติดต่อกับท่าน โปรดดำเนินการตามขั้นตอนยกเลิกการบอกรับหรือเลือกยกเลิกการดำเนินการที่ให้ไว้กับเว็บไซต์นั้นๆ จดหมายข่าว การแจ้งเตือนทางอีเมล หรือสิ่งที่คล้ายกันนี้

 10. การรวบรวมข้อมูลเชิงรับ: เทคโนโลยีค้นหาและติดตาม คุกกี้ และเคลียร์กิฟ เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์หนึ่งของเรา เซิร์ฟเวอร์หรือระบบกรองของเราอาจรวบรวมข้อมูลที่เว็บเบราว์เซอร์ของท่านส่งมาทุกครั้งที่ท่านเข้าเว็บไซต์ ข้อมูลนี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่ที่ประเภทเว็บเบราว์เซอร์ของท่าน ระบบปฏิบัติการของท่าน การเลือกค่าภาษาของท่าน หน้าเว็บที่นำท่านมายังเว็บไซต์ของเรา วันและเวลาที่ผู้เข้าชมแต่ละคนเรียกดู และข้อมูลที่ท่านค้นหาในเว็บไซต์ของเรา

  นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้และเคลียร์กิฟเพื่อรวบรวมข้อมูลเช่นกัน คุกกี้เป็นข้อมูลส่วนเล็กที่ใช้โอนข้อมูลไปยังฮาร์ดไดร์ฟคอมพิวเตอร์ของท่านหรือเว็บเบราว์เซอร์ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการเก็บบันทึก คุกกี้ทำหน้าที่เป็นตัวจัดกลุ่มป้ายข้อมูลให้เว็บไซต์ต่างๆ ของเราจดจำเว็บเบราว์เซอร์ของท่านได้เมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เคลียร์กิฟ (หรือเรียกว่าเว็บบีคอน) ใช้ร่วมกับคุกกี้เพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมจะโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไร โดยทั่วไปเคลียร์กิฟเป็นภาพกราฟิกโปร่งใสที่ใส่ไว้ในเว็บไซต์ การใช้เคลียร์กิฟทำให้เราสังเกตพฤติกรรมของท่านเมื่อเปิดหน้าเว็บหนึ่งขึ้นมา รวมทั้งทำให้เราติดตามและบันทึกกิจกรรมต่างๆ ของเบราว์เซอร์ที่รู้จักได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเช่น เมื่อใช้เคลียร์กิฟ เราสามารถระบุวิธีเข้ามายังหน้าบนเว็บไซต์และสังเกตยอดการใช้และเส้นทางการใช้บนเว็บไซต์ของเรา

  เรารวบรวมข้อมูลนี้เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นว่าท่านใช้และโต้ตอบกับเว็บไซต์ของเราอย่างไรเพื่อให้ท่านมีประสบการณ์ใช้งานที่ดีขึ้น นอกจากนี้เรายังเปิดเผยข้อมูลนี้กับพนักงานของเรา รวมถึงผู้รับเหมา ผู้ให้บริการ และองค์กรในสังกัดเช่นกัน ดังนิยามไว้ในหมวดที่ 7

  ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อหยุดรับคุกกี้หรือเพื่อเตือนท่านก่อนรับคุกกี้จากเว็บไซต์ที่ท่านเข้า แต่หากท่านไม่รับคุกกี้ ท่านอาจจะไม่สามารถใช้หมวดหรือฟังก์ชันการใช้งานบางอย่างในเว็บไซต์ของเรา

 11. การดำเนินตามนโยบายและคำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว เรามีเจ้าหน้าที่ข้อมูลส่วนตัวซึ่งช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้และตอบคำถามเรื่องความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล เจ้าหน้าที่ผู้นี้ช่วยให้ความรู้แก่พนักงานศาสนจักรเกี่ยวกับการดำเนินตามนโยบายเช่นกัน คำถามเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวที่เราดำเนินการอาจส่งทางอีเมล แฟกซ์ หรือจดหมายไปที่

  อีเมล: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  แฟกซ์: 1-801-240-1187
  ที่อยู่: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  ความเป็นส่วนตัวของเด็ก เราไม่ได้รวบรวมข้อมูลจากเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีในเว็บไซต์ส่วนใหญ่ของเราโดยที่ทราบว่าเป็นเด็กในวัยนั้น เว็บไซต์ใดของเราที่รวบรวมข้อมูลของเด็กจะกระทำเช่นนั้นก็ต่อเมื่อบิดามารดาหรือผู้ปกครองของเด็กแจ้งหรือแสดงความยินยอมล่วงหน้าตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราแนะนำอย่างยิ่งให้ผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 18 ปีขออนุญาตจากบิดามารดาก่อนส่งข้อมูลส่วนตัวให้แก่ใครก็ตามทางอินเทอร์เน็ต และขอให้บิดามารดาสอนบุตรธิดาเกี่ยวกับวิธีใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย

 12. ลิงก์ไปยังบุคคลที่สาม เราไม่รับผิดชอบต่อระเบียบปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เพื่อความปลอดภัยของท่านเอง ท่านควรทบทวนนโยบายของเว็บไซต์อื่นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์เหล่านั้นดำเนินการตามความคาดหวังของท่านในเรื่องความเป็นส่วนตัว

 13. การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของนโยบายความเป็นส่วนตัว เราทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำและอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบบางส่วนออกตามจำเป็น หากเราเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในแบบที่ส่งผลต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบที่นี่หรือแจ้งไว้ในหน้าหลักของเรา และระบุวันที่ปรับปรุงแก้ไขไว้ด้านล่างของนโยบายความเป็นส่วนตัว เราขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

วันที่มีผลบังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2012