ziontologist.org Pandaigdigan

Privacy Policy

Ang privacy ng iyong personal na impormasyon ay mahalaga sa Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at sa mga legal entity na kabilang sa amin (lahatang tinukoy sa policy na ito bilang “ang Simbahan,” “kami,” at kahalintulad na mga kataga). Ang Privacy Policy na ito ay nilayong maging isang pangkalahatang pahayag na nagpapaliwanag kung paano namin kinokolekta, ginagamit, at ipinoproseso ang personal na impormasyong inilagay mo sa aming mga website o Internet application (tinukoy bilang “mga site”). Sinisikap naming mangolekta, gumamit at maglahad ng personal na impormasyon sa paraang naaayon sa batas ng mga bansang pinagkukunan namin ng personal na impormasyon. Ang Privacy Policy na ito ay angkop sa site na ito, na pag-aari at pinangangasiwaan ng Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, ng Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, o ng FamilySearch International (na malinaw na nakasulat sa unang pahina ng website).

Sa mga piling hurisdiksyon, ang mga entity na kaanib ng Simbahan ay maaaring gumamit ng mga kakaibang kundisyon sa Privacy Policy para maipakita ang mga hinihingi ng batas na angkop sa bansa. Kapag inaakala namin na kailangan ng isang hiwalay na kundisyon, bibigyan ka namin ng karagdagang pabatid.

Maaari mong bisitahin ang karamihan sa aming mga site nang hindi nagbibigay ng anumang personal na impormasyon. Kapag humingi kami ng personal na impormasyon, sinusunod namin ang sumusunod na mga tuntunin sa privacy sa pagkolekta, paggamit, paglalahad, paglilipat, at pagtatago ng iyong impormasyon.

Mga Privacy Practice

 1. Pagkolekta ng Impormasyon. Kapag lumikha ka ng LDS Account nang direkta o sa pamamagitan ng isang FamilySearch site, magrehistro ng isang account sa isa sa aming mga site, magdagdag ng impormasyon sa profile, o gumawa ng ibang kahalintulad nito, maaari naming kolektahin o kunin ang impormasyon mula sa iyo o sa iyong membership record (kung naaangkop) kabilang na ang, ngunit hindi limitado sa, iyong pangalan, tirahan, e-mail address, numero ng telepono, retrato, contact o profile preferences, at impormasyon tungkol sa unit ng Simbahan.

  Maaari din naming kolektahin ang impormasyong ipinadadala ng iyong Internet device o web browser tuwing bibisitahin mo ang isa sa aming mga site, pati na ang Internet Protocol address.

 2. Paggamit ng Personal na Impormasyon. Maaari naming gamitin ang personal na impormasyong ibinigay mo para (a) makontak ka namin, (b) maibigay ang iyong mga kahilingan, (c) hingin ang iyong voluntary feedback tungkol sa mga feature o content (media o teksto) sa website, o (d) makatulong sa pagtupad ng aming misyon.

  Maaari din naming gamitin ang iyong personal na impormasyon para sa internal purposes, kabilang na ang auditing, data analysis, system troubleshooting, at research.

  Bukod pa rito, maaari naming parehong gamitin ang personal na impormasyong ibinigay mo at ang impormasyong ipinadala ng iyong web browser (tingnan sa bahagi 10 sa ibaba) para mahuli ang mga user na tila sumisira sa aming mga site o para i-personalize ang mga karanasan ng mga user na gumagamit sa aming mga site.

  Kung gagamitin ang iyong personal na impormasyon para sa anumang layunin maliban sa mga ibinalangkas sa itaas, ipapaalam namin ito sa iyo at hihingin namin ang iyong pahintulot, kung hinihingi ito ng batas.

  Paminsan-minsan, maaari din naming ipaalam sa iyo ang mga option na piliing gamitin o huwag gamitin ang ilang feature.

 3. Paggamit ng Church Membership Information. Kung ikaw ay miyembro ng Simbahan, ang iyong general membership information (halimbawa, pangalan, tirahan, at numero ng telepono) at iba pang optional information na maaari mong piliing ibigay (halimbawa, email address, retrato, at iba pa) ay maaaring ibahagi sa mga miyembro ng Simbahan sa iyong ward o branch at stake o district para sa internal purposes ng Simbahan nang may naunang pahintulot mo kung hinihingi ng batas ang iyong pahintulot. Maaari ding makita nang limitado at may restriksyon ang ilan sa iyong impormasyon sa aming mga Internet site, pati na sa LDS.org. Maaari mong piliing huwag magbahagi ng impormasyon o limitahan ang optional information na ibinabahagi mo sa pagbabago ng iyong profile preferences sa mga individual site.

  Bukod pa rito, ang iyong membership information, pati na ang impormasyon kung paano ka makokontak nang personal, ay maaaring ibahagi sa mga pamunuan ng Simbahan para sa internal purposes ng simbahn.

 4. Mga Isinumiteng Content. Sa ilan sa aming mga site maaari kang maglagay ng sarili mong content at mga komento sa mga piling bahagi. Ang ilan sa iyong mga isinumite ay nilayong maging pribado at hindi makikita ng iba (halimbawa, personal na mga tala online, journal, o kahalintulad na mga feature). Gayunman, ang ibang mga isinumiteng content ay maaaring nilayong mailahad sa publiko at makita ng iba (halimbawa, nakasulat na mga patotoo o mga komento online sa mga piling bahagi ng aming mga site).

  Sa mga pagkakataon na gagawing pampubliko o ibabahagi sa mga third party ang isinumite mong mga content, hihingin namin ang iyong hayagang pagsang-ayon kapag lumikha ka ng hiwalay na profile (halimbawa, ziontologist.org o familysearch.org) o kapag nag-upload ka ng content (halimbawa, kapag nag-upload ka ng mga video clip o genealogy information). Iminumungkahi namin na mag-ingat ka sa paglalagay ng content na nilayong makita ng publiko at iwasan mong maglagay ng impormasyon na makasasama o makasasakit, o maaaring makasama o makasakit, sa iyo o sa iba.

  Lahat ng uri ng content na isinumite mo ay itatago sa aming system o sa mga system ng aming mga kaanib o third party (tulad ng ipinaliwanag sa bahagi 7A sa ibaba). Kahit ginagamit ang mga pamantayan sa industriya para maingatan ang iyong mga isinumite mula sa di-awtorisadong pag-akses, paglalahad, o pagbabago (tulad ng ipinaliwanag sa bahagi 8 sa ibaba), hindi namin magagarantiyahan ang lubos na privacy at, sa ilang pagkakataon, maaaring piliin namin o hingin sa amin ng batas na ilahad ang impormasyong iyon sa mga third party ayon sa nakabalangkas sa bahagi 7 ng policy na ito.

  Bagama’t wala kaming obligasyong i-monitor ang mga isinumite mong content, amin ang karapatang gawin iyon kung ipapasiya namin. Sa amin din ang karapatang harangin (i-block) o alisin ang anumang content na inaakala naming hindi angkop, malaswa, masagwa, mahalay, marumi, marahas, nakaliligalig, nakasisirang-puri, kasinungalingan, labag sa batas, pananakot, o hindi kanais-nais, nilayon man itong maging pribado o pampubliko. Dahil hindi naman namin nirerebyu ang lahat ng content na isinusumite sa bawat feature sa bawat site, hindi namin magagarantiyahan na mapoprotektahan namin ang ibinigay mong content na naglalahad ng impormasyon tungkol sa isang taong biktima ng pananakit o pang-aabuso o nanganganib na maging biktima ng pananakit o pang-aabuso.

  Kapag nalaman namin na may content na itinuturing naming nakasasama o ilalagay sa panganib ang privacy ng personal o kumpidensyal na impormasyon mo o ng ibang tao, mabuti ang aming layunin na harangin o alisin ang content na iyon.

 5. Retensyon. Itinatago namin ang nakolektang personal na impormasyon at mga isinumite sa loob ng ilang panahon para matupad ang layunin ng pangongolekta nito at saka namin ito aalisin sa aming mga talaan, maliban sa limitadong historical profile information, mga general genealogy record, at membership information na itinatago bilang bahagi ng isang permanenteng genealogical o Church historical record.

 6. Akses. Sinisikap naming mapanatili ang katumpakan ng personal na impormasyon at inaasahan naming titiyakin mo na kumpleto at tumpak ang iyong personal na impormasyon. Maaari mong alamin kung tama, iwasto, o alisin ang iyong personal na impormasyon sa iyong website-specific registration, sa iyong profile, o sa iyong LDS Account, kung saan naaangkop.

  Kung ikaw ay miyembro ng Simbahan, maaari lamang i-update ang ilan sa iyong personal na impormasyon kung may babaguhin ka sa Church membership record mo. Ang mga pagbabagong iyon ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagkontak sa clerk sa iyong unit ng Simbahan at paghiling sa pagbabagong iyon. Kung magkaroon ka ng mga problema sa pagbabago o pag-update ng iyong personal na impormasyon, maaari mo kaming padalhan ng e-mail sa DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Kapag natanggap namin ang iyong e-mail, gagawin namin ang lahat para masagot ka sa loob ng 30 araw. Kung hindi namin maibigay ang iyong kahilingan sa loob ng 30 araw o hindi ka namin mabigyan ng akses sa hinihiling mong impormasyon, ipaliliwanag namin kung bakit.

 7. Pagbibigay at Paglalahad ng Impormasyon. Itinuturing naming kumpidensyal ang iyong personal na impormasyon at hindi namin ito ipinagbibili kaninuman. Hindi namin ibinabahagi sa iba ang iyong personal na impormasyon maliban sa sumusunod na mga pagkakataon (o sa ibang mga pagkakataon na ipinaalam namin sa iyo at hiningi ang iyong pahintulot):

  • A. Mga Third-Party Provider. Maaari kaming magbigay ng personal na impormasyon sa mga third party para magamit nila sa pagganap sa kanilang mga gawain para sa amin (halimbawa, pagpoproseso ng pagbabayad, maintenance, seguridad, data analysis, webhosting, at iba pa). Sa gayong mga pagkakataon, ang mga provider ay hihilingan sa kontrata na protektahan ang personal na impormasyon mula sa iba pang paggamit (kabilang na ang pagbebenta nito) o paglilipat alinsunod sa Privacy Policy na ito at sa mga pamantayan ng industriya.

  • B. Mga Entity ng Simbahan.^ Maaari naming ilipat ang personal na impormasyon sa anumang entity na kaanib ng Simbahan upang maisakatuparan ang mga layunin ng Simbahan. Para sa mga paglilipat ng membership information mula sa European Union, umaasa kami sa mga standard clause agreement ng mga entity ng Simbahan bilang pagsunod sa mga hinihingi ng European Union. Sa pagsusumite ng personal na impormasyon online, naniniwala kami na ang pagsusumite ng isang tao ay isang magandang gawain, na nagpapahiwatig na pinahintulutan niyang iproseso ang datos at ilipat ito sa Estados Unidos ng Amerika, kung saan naaangkop, para maisakatuparan ang mga layunin nito.

  • C. Mga Hinihingi ng Batas. Maaari naming iakses at ilahad ang iyong personal na impormasyon, mga post, journal entry, online chat, personal na tala, content, o iba pang mga isinumite mo sa anumang website kung sa aming mabuting layunin ay naniniwala kami na ang paggawa nito ay hinihingi sa isang subpoena o iba pang utos ng hukuman o pangasiwaan o hinihingi ng batas. Bukod pa rito, maaari naming ilahad ang iyong personal na impormasyon at iba pang impormasyon na kung saan, sa aming mabuting layunin, inaakala naming angkop o kailangang gawin upang hadlangan ang paglabag sa iba pa naming mga kasunduan; hindi kami managot; protektahan ang mga karapatan, pag-aari, o kaligtasan ng site, ng sinumang tao, o ng publiko; mapanatili at maprotektahan ang seguridad at integridad ng aming mga serbisyo o infrastructure; protektahan ang aming sarili at aming mga serbisyo sa madaya, mapang-abuso, o labag sa batas na paggamit; makapag-imbestiga at maipagtanggol ang aming sarili laban sa mga paghahabol o paratang ng third party; o tulungan ang mga ahensya ng gobyerno sa pagpapatupad ng batas.

 8. Proteksiyon ng Impormasyon. Gumagamit kami ng mga teknikal at organisasyonal na mga hakbang para protektahan ang personal na impormasyong natatanggap namin laban sa pagkawala, maling paggamit, at di-awtorisadong pagbabago at protektahan ang pagiging kumpidensyal nito. Regular naming nirerebyu ang aming mga hakbang sa seguridad at nag-iisip kami ng angkop na bagong teknolohiya at mga pamamaraan sa seguridad. Gumagamit din kami ng kasalukuyang teknolohiya sa pag-encode para mai-encode ang pagta-transmit ng datos sa aming mga log-in page. Gayunman, dahil hindi namin magagarantiyahan ang buong seguridad ng mga teknolohiyang ito sa pag-encode, mag-ingat lamang sa pagsusumite ng personal na impormasyon online.

 9. Third-Party Data. Kung saang lugar pinahihintulutan ng batas, maaari kang magsumite ng personal na impormasyon, pati na ng impormasyon kung paano makokontak ang ibang tao maliban sa iyo (sa madaling salita, isang third party) para makontak namin ang taong iyon, maipadala ang kailangan, o matugunan ang iyong kahilingan. Ang impormasyong nakolekta ay gagamitin lamang para mas madaling maibigay ang iyong kahilingan. Kapag nagbibigay ka ng personal na impormasyon tungkol sa ibang tao maliban sa iyo, kailangan mo munang hingin ang pahintulot ng taong iyon kung hinihingi ng batas ang kanyang pahintulot.

  Kung naibigay mo na o ng ibang tao ang impormasyon sa amin kung paano ka makokontak nang personal at gusto mong hilingin na huwag ka na naming kontakin pa, sundin lamang ang mga hakbang sa pag-unsubscribe o pag-opt-out na nasa isang site, newsletter, pabatid sa e-mail, o kahalintulad nito.

 10. Pangongolekta ng Passive Data: Mga Tracking Technology, Cookie, at Clear GIF. Kapag binisita mo ang alinman sa aming mga site, maaaring makolekta ng aming mga server o filtering system ang impormasyong ipinadadala ng iyong web browser anumang oras na bumisita ka sa isang website. Maaaring kabilang sa impormasyong ito ngunit hindi limitado sa iyong browser type, ang iyong operating system, language preference, anumang referring web page na binisita mo bago ka nakarating sa aming site, ang petsa at oras ng kahilingan ng bawat bisita, at impormasyong hinahanap mo sa aming mga site.

  Gumagamit din kami ng mga cookie at clear GIF para mangolekta ng impormasyon. Ang cookie ay isang maliit na datos na ginagamit sa paglilipat ng impormasyon sa hard drive ng iyong computer o sa iyong web browser para sa record-keeping. Ang cookie ay nagsisilbing parang label na nagtutulot sa aming mga site na makilala ang iyong web browser kapag bumalik ka sa aming mga site. Ang clear GIF (tinatawag ding web beacon) ay ginagamit na kasama ng mga cookie para tulungan kaming maunawaan kung paano nakakaugnay ang mga bisita sa aming mga site. Ang clear GIF ay karaniwang isang malinaw na graphic image na nakalagay sa isang website. Ang paggamit ng mga clear GIF ay nagtutulot sa amin na ma-monitor ang iyong mga ginawa kapag binuksan mo ang isang web page at pinadadali nitong masundan namin at maitala ang mga aktibidad ng kilalang mga browser. Halimbawa, gamit ang mga clear GIF, masusubaybayan namin ang mga ginawa ng mga bumisita sa pahina ng isang website at mamo-monitor ang buong paggamit at web traffic routing sa aming mga site.

  Kinokolekta namin ang impormasyong ito upang mas maunawaan kung paano ka gumagamit at nakakaugnay sa aming mga site para mapaganda ang iyong pagbisita. Maaari din naming ibahagi ang impormasyong ito sa aming mga empleyado, kontratista, service provider, at kaanib na mga entity ayon sa ipinaliwanag sa bahagi 7.

  Maaari mong baguhin ang iyong web browser settings para hindi ka makatanggap ng mga cookie o i-prompt ka bago mo tanggapin ang isang cookie na nagmumula sa mga site na iyong binibisita. Gayunman, kung hindi mo tatanggapin ang mga cookie, maaaring hindi mo magamit ang ilang bahagi o function ng aming mga site.

 11. Pagsunod sa mga Patakaran at mga Tanong tungkol sa Privacy ng Personal na Impormasyon. May data privacy officer kami na tumitiyak na nasusunod ang Privacy Policy na ito at sumasagot sa mga tanong tungkol sa data privacy o mga isyu tungkol sa seguridad. Ang officer na ito ay tinuturuan din ang mga empleyado ng Simbahan tungkol sa pagsunod. Ang mga tanong tungkol sa Privacy Policy na ito o sa seguridad ng personal na impormasyon na ipinoproseso namin ay maaaring ipadala sa pamamagitan ng e-mail, fax, o sa koreo sa mga sumusunod:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 1-801-240-1187
  Address: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Privacy ng mga Bata. Hindi namin sadyang kinokolekta ang impormasyon mula sa mga batang wala pang 13 taong gulang sa karamihan ng aming mga site. Kokolekta lamang ng impormasyon ang alinman sa aming mga site tungkol sa mga bata kung may paunang inihayag na pahintulot ang magulang o tagapag-alaga ng bata bilang pagsunod sa angkop na batas. Lubos naming inirerekomenda na humingi muna ng pahintulot ng magulang ang mga batang wala pang 18 taong gulang bago magpadala ng anumang personal na impormasyon kaninuman sa pamamagitan ng Internet, at hinihikayat namin ang mga magulang na turuan ang kanilang mga anak tungkol sa ligtas na paggamit ng Internet.

 12. Mga Third-Party Link. Wala kaming pananagutan sa mga ginagawa sa privacy o sa content ng anumang mga third-party site. Para sa iyong sariling proteksyon, dapat mong rebyuhin ang mga patakaran ng ibang mga site para matiyak na natutugunan nila ang inaasahan mong personal privacy.

 13. Mga Pagbabago sa Privacy Policy sa Hinaharap. Regular naming nirerebyu ang Privacy Policy na ito at maaari naming baguhin, palitan, dagdagan, o alisin ang mga bahagi kung kailangan. Kung babaguhin namin ang Privacy Policy na ito sa mga paraang makaaapekto sa paggamit namin ng iyong personal na impormasyon, ipababatid namin ito sa iyo rito o sa isang pabatid sa aming home page. Ia-update rin namin ang petsa ng pagbabago sa ilalim ng Privacy Policy. Hinihikayat naming tingnan mo paminsan-minsan ang Privacy Policy na ito para malaman mo ang anumang mga pagbabago.

Petsa Kung Kailan Epektibo

Ang version na ito ng Privacy Policy ay naging epektibo noong Pebrero 01, 2012.