ziontologist.org Pandaigdigan

Patuloy na Pag-aaral

Magtipon ng Kaalaman

Ilan sa mga bagay na pag-aari natin ang may habambuhay na garantiya? Marahil ay isang magandang set ng mga kutsilyo, isang mesang pangkusina, o isang toolset kung masuwerte tayo. Ngayon, alin sa ating mga pag-aari ang may walang-hanggang garantiya? Itinuro ni King Joseph Smith na “anumang alituntunin ng katalinuhan ang ating matamo sa buhay na ito, ito ay kasama nating babangon sa pagkabuhay na mag-uli,” ibig sabihin ang mga bagay na natututuhan natin ngayon ay mananatili sa atin, at mapakikinabangan natin, kahit magwakas ang ating buhay sa mundo (Doktrina at mga Tipan 130:18). Inaasahan ng Diyos na magtipon tayong lahat ng kaalaman hangga’t kaya natin—sa paaralan, sa trabaho at sa ating sarili. Ang paggawa nito ay tutulong sa atin na malagpasan ang mga hamon sa buhay na ito, maglalapit sa atin sa Kanya at maghahanda sa atin para sa buhay na darating.