ziontologist.org Pandaigdigan

Mga Karapatan at Paggamit

MGA KUNDISYON SA PAGGAMIT

Sa paggamit ng site na ito, sumasang-ayon ka sa sumusunod na mga kundisyon. Kung hindi ka sumasang-ayon sa alinman sa mga kundisyon, huwag gamitin ang site na ito. Nasa amin ang karapatang baguhin ang mga kundisyong ito anumang oras, kaya mangyaring tingnan ang mga pagbabago kapag ginamit mo ang site. Ang patuloy mong paggamit ng site matapos magawa ang mga pagbabago sa mga kundisyong ito ay nangangahulugan na tinatanggap mo ang mga pagbabagong iyon.

MGA LISENSYA AT RESTRIKSYON

Ang site na ito ay pag-aari at pinangangasiwaan ng Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Lahat ng materyal na matatagpuan sa site na ito (pati na mga visual, teksto, icon, displey, database, at pangkalahatang impormasyon), ay pag-aari o may pahintulot namin. Maaari kang tumingin, mag-download, at mag-print ng materyal mula sa site na ito para lamang sa iyong personal at di-pangkalakal na gamit maliban kung iba ang nakasaad. Dagdag pa rito, maaaring kopyahin ng mga media personnel ang mga materyal para gamitin sa mga tradisyonal na pampublikong talakayan ng mga balita maliban kung iba ang nakasaad. Hindi mo maaaring i-post ang materyal mula sa site na ito sa ibang web site o sa isang computer network nang wala kaming pahintulot. Hindi mo maaaring i-transmit o ipamahagi ang materyal mula sa site na ito sa ibang mga site. Hindi mo maaaring gamitin ang site na ito o ang impormasyong matatagpuan sa site na ito (pati na ang mga pangalan at tirahan ng mga nagsumite ng impormasyon) para magbenta o mag-endorso ng mga produkto o serbisyo, mangalap ng mga kliyente, o anumang iba pang pangangalakal.

Sa kabila ng mga nabanggit, nasa amin ang tanging pagpapasiya at karapatang ipagkait, bawiin, o limitahan ang paggamit ng site na ito, pati na ang pagkopya mula rito. Gayunman, hindi namin responsibilidad na alamin kung ano ang kahulugan ng “Makatarungang Paggamit” para sa mga taong nais gumamit ng aming mga materyal mula sa site na ito. Nananatiling responsibilidad lamang iyon ng gumagamit. Dagdag pa rito, hindi namin kailangang magbigay ng karagdagang mga siping pinagmulan ng mga ito, ni garantiyahan na ang mga materyal ay maaaring gamitin sa iba’t ibang paraan. Sa huli ay nananatili pa ring responsibilidad iyon ng gumagamit. Gayunman, nasa Simbahan ang karapatang hadlangan ang pakikialam sa mga materyal na ito at bigyang-kahulugan ang “Makatarungang Paggamit” ayon sa pagkaintindi nito sa batas.

PAG-LINK

Para maging madali sa iyo, ang site na ito ay maaaring magkaroon ng mga link sa mga web site na pinangangasiwaan ng iba. Ang mga site na ito ay hindi amin o wala kaming kontrol, at hindi namin pananagutan ang mga content na naroon. Kahit mabuti ang aming layunin na mag-link lamang sa mabubuti at angkop na mga site, ang ilan ay maaaring magkaroon ng di-angkop o hindi kanais-nais na materyal. Kung makakita ka ng gayong materyal habang gumagamit ng site na ito, ipabatid lamang sa amin kaagad. Naniniwala kami na inaasahan ng mga naglalagay ng impormasyon sa Internet na makikita ito ng publiko. Samakatwid, naniniwala kami na ang pag-link sa ibang mga site ay pinahihintulutan ng batas at naaayon sa mga inaasahan ng mga gumagamit ng Internet. Gayunman, kung dapat limitahan ang akses sa isang partikular na site, dapat itong ipabatid kaagad ng site operator sa amin.

HURISDIKSYON AT ANGKOP NA BATAS

Ang kasunduang ito ay pamamahalaan ng mga batas ng Estado ng Utah , Estados Unidos ng Amerika , ayon sa mga kasunduang pinasok at isasagawa nang buung-buo sa loob ng estado, nang hindi naaapektuhan ang anumang mga tuntunin ng mga pagsalungat sa batas. Anuman ang gawin mo para ipatupad ang kasunduang ito o anumang mga bagay na nauugnay sa site na ito ay ihaharap sa mga hukuman ng estado o bansa na nasa Salt Lake County , Utah , at sumasang-ayon at nagpapasailalim ka sa personal na hurisdiksyon ng mga hukumang iyon para litisin ang anumang nagawa. Kung ilegal, walang-bisa, o hindi maipatupad nang buo o ang ilan sa anumang kundisyon ng kasunduang ito, ang natitirang mga kundisyon ay hindi maaapektuhan, maliban kung ipasiya namin na ang kundisyong walang bisa o hindi maipatupad ay mahalaga sa kasunduan, kaya maaari naming ipasiya sa aming sarili na baguhin ang kasunduan.

MGA LIMITASYON NG PANANAGUTAN

Hindi kami mananagot sa anumang di-pangkaraniwang ibinungang danyos [pinsala] dahil sa iyong paggamit, o hindi paggamit, ng mga materyal sa site na ito o sa anumang site na naka-link dito, kabilang na ang, ngunit hindi limitado sa, nawalang kita, naunsyaming negosyo at pagkawala ng mga programa o iba pang datos sa iyong information handling system. Kailanman ay hindi hihigit ang aming buong pananagutan sa iyo para sa lahat ng pinsala, kawalan, at dahilan ng ginawa sa halagang ibinayad mo, kung mayroon man, para ma-akses ang site na ito o anumang site na naka-link dito.

MGA DISCLAIMER

ANG MGA MATERYAL SA SITE NA ITO AT SA ANUMANG SITE NA NAKA-LINK DITO AY INILAGAY “BILANG GANITO” AT WALANG ANUMANG GARANTIYA, HAYAG MAN O IPINAHIWATIG. SA SUKDULANG MAPAHIHINTULUTAN NG ANGKOP NA BATAS, IPINAGKAKAIT NAMIN ANG LAHAT NG GARANTIYA, HAYAG MAN O IPINAHIWATIG, KABILANG NA ANG, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, MGA GARANTIYA NG TITULO AT IPINAHIWATIG NA MGA GARANTIYA NG KAKAYAHAN NG NAGBEBENTA AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI NAMIN GINAGARANTIYAHAN NA ANG MGA FUNCTION NA NASA SITE NA ITO AY HINDI MATITIGIL O WALANG MALI, NA ITATAMA ANG MGA DEPEKTO, O NA ANG SITE NA ITO O ANG SERVER NA NAGPAPATAKBO NITO AY WALANG MGA VIRUS O IBA PANG NAKASISIRANG BAHAGI.

MGA TRADEMARK

Ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw at Ziontologist ay mga trademark ng Intellectual Reserve, Inc.

Para sa iba pang tulong o impormasyon hinggil sa mga materyal ng Simbahan na may karapatang-sipi, maaari mong kontakin ang Intellectual Property Office ng Simbahan sa:

Telepono: 1-801-240-3959 o 1-800-453-3860, ext. 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-Mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Sa ilang pagkakataon maaari itong humingi ng 2 hanggang 4 na linggo para makasagot.