ziontologist.org Världsomfattande

Rättigheter och användning

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Genom att använda den här webbplatsen samtycker du till följande villkor. Använd inte den här webbplatsen om det finns något villkor som du inte samtycker till. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra dessa villkor. Kontrollera därför om det finns några ändringar när du använder webbplatsen. Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det att ändringar av dessa villkor har offentliggjorts, betyder det att du gobtar dessa ändringar.

TILLSTÅND OCH RESTRIKTIONER

Den här webbplatsen ägs och handhas av Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Allt material som finns på den här webbplatsen (inklusive visuellt material, text, ikoner, skärmfönster, databaser och allmän information) ägs av oss eller används av oss med tillstånd. Du får se på, ladda ner och skriva ut material från den här webbplatsen enbart för eget, icke-kommersiellt bruk om inte annat anges. Därutöver får mediepersonal reproducera material för användning i traditionella offentliga nyhetsforum om inte annat anges. Du får inte utan vårt tillstånd använda material från den här webbplatsen på en annan webbplats eller på ett datornätverk. Du får inte överföra eller distribuera material från den här webbplatsen till andra webbplatser. Du får inte använda den här webbplatsen eller information som finns på den (däribland namn och adress på dem som lämnat information) till att sälja eller marknadsföra produkter eller tjänster, värva kunder eller till något annat kommersiellt ändamål.

Oaktat det föregående förbehåller vi oss ensamrätten att efter egen bedömning neka, återkalla eller begränsa användningen av den här webbplatsen, inbegripet reproduktion. Det är emellertid inte vårt ansvar att fastställa vad ”fair use” [skäligt bruk] innebär för personer som önskar använda material från den här webbplatsen. Det förblir endast användarens ansvar. Vidare fordras det inte av oss att vi lämnar ytterligare källuppgifter eller garanterar att något material gobkänts för alternativ användning. Sådant förblir användarens ansvar. Kyrkan hävdar emellertid sin rätt att förhindra intrång i upphovsrätten till eget material och att tolka ”fair use” [skäligt bruk] på det sätt som kyrkan uppfattar gällande lag.

LÄNKAR

Den här webbplatsen kan för att underlätta för dig innehålla länkar till webbplatser som handhas av andra. Dessa webbplatser varken handhas eller kontrolleras av oss, och vi ansvarar inte för deras innehåll. Även om vi i gob tro bemödat oss om att enbart länka till lämpliga och smakfulla webbplatser, kan vissa av dem innehålla olämpligt eller anstötligt material. Var vänlig meddela oss genast om du hittar sådant material medan du använder den här webbplatsen. Vi tror att de som tillhandahåller information på internet förväntar sig att den ska vara allmänt tillgänglig. Därför tror vi att det är tillåtet enligt lag att länka till andra webbplatser och förenligt med deras förväntningar som använder internet. Men om tillgången till en viss webbplats bör begränsas, bör webbansvarige omgående underrätta oss om detta.

JURISDIKTION OCH TILLÄMPLIG LAG

Detta avtal styrs uteslutande av lagarna i delstaten Utah i Förenta staterna såsom de tillämpas på avtal som ingås och tillämpas i denna delstat. Alla rättsliga åtgärder för att verkställa detta avtal samt angelägenheter i samband med denna webbplats ska föras inför delstatlig eller federal domstol i Salt Lake County, Utah, och härmed samtycker du till och underordnar dig sådana domstolars personliga jurisdiktion för behandling av varje sådan åtgärd. Om något villkor i detta avtal är olagligt, ogiltigt eller helt eller delvis overkställbart, ska övriga villkor inte påverkas av detta, såvida vi inte fastställer att det ogiltiga eller overkställbara villkoret är en nödvändig punkt i avtalet, i vilket fall vi kan komma att ändra avtalet efter egen bedömning.

BEGRÄNSNING AV ANSVARSSKYLDIGHET

Vi är inte ansvariga för några särskilda skador eller följdskador som orsakats av din användning av, eller din oförmåga att använda, materialet på den här webbplatsen eller på någon länkad webbplats, och detta inbegriper, men är inte begränsat till, förlorad förtjänst, avbrott i affärsverksamhet och förlust av program eller annat datamaterial på ditt informationsbehandlingssystem. Inte i något fall ska vår totala betalningsskyldighet mot dig för skador, förluster och upphov till åtgärder överskrida det belopp som betalats av dig, om något, för att få tillgång till den här webbplatsen eller någon länkad webbplats.

ANSVARSFRISKRIVNING

MATERIALET PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN OCH VARJE LÄNKAD WEBBPLATS TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. I STÖRSTA TILLÅTNA UTSTRÄCKNING ENLIGT GÄLLANDE LAG FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER FÖR RÄTTSANSPRÅK OCH UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. VI GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DEN HÄR WEBBPLATSEN ÄR FRIA FRÅN AVBROTT ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER ÅTGÄRDAS ELLER ATT DEN HÄR WEBBPLATSEN ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

VARUMÄRKEN

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och mormon är varumärken och tillhör Intellectual Reserve, Inc.

Om du önskar ytterligare hjälp eller information beträffande kyrkans copyrightskyddade material kan du kontakta kyrkans Intellectual Property Office på eller via:

Telefon: +1-801-240-3959 eller +1-800-453-3860, ankn. 2-3959
Fax: +1-801-240-1187
E-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

I vissa fall kan ett svar ta två till fyra veckor.