ziontologist.org Świat

Prawa i użytkowanie

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Korzystając z tego serwisu, zgadzasz się na poniższe warunki. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek z nich, nie korzystaj z tego serwisu. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w dowolnym czasie, tak więc prosimy o sprawdzanie tych zmian podczas korzystania z serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu po tym, jak dokonamy zmian warunków, oznacza akceptację tychże zmian.

LICENCJE I OGRANICZENIA

Serwis ten jest własnością i jest obsługiwany przez Korporację Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wszelkie materiały zamieszczone w tym serwisie (łącznie z materiałami wizualnymi, tekstem, ikonkami, witrynami, bazami danych i ogólnymi informacjami) są naszą własnością lub posiadamy na nie licencje. Możesz przeglądać, pobierać i drukować materiały z tego serwisu wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba że zaznaczono inaczej. Ponadto materiały mogą być reprodukowane przez media do wykorzystania w tradycyjnych serwisach informacyjnych, o ile nie zaznaczono inaczej. Nie wolno bez naszego zezwolenia umieszczać materiałów z tego serwisu na innej stronie internetowej lub w sieci komputerowej. Nie wolno przenosić lub dystrybuować materiałów z tego serwisu na inne strony. Nie wolno wykorzystywać tego serwisu lub zamieszczonych w nim informacji (łącznie z nazwiskami i adresami osób, które przedłożyły te informacje) w celu sprzedaży czy promowania produktów lub usług, nagabywania klientów ani w żadnym innym celu komercyjnym.

Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie wyłączne prawo do odmowy, uchylenia lub ograniczenia korzystania z tego serwisu, z reprodukcją włącznie. Nie bierzemy jednak odpowiedzialności za zdefiniowanie wyrażenia „uczciwe korzystanie” przez osobę korzystającą z materiałów w tym serwisie. Pozostawiamy to w gestii użytkownika. Poza tym nie jest od nas wymagane, byśmy podawali dodatkowe źródła cytatów, jak również gwarantowali, że te materiały można wykorzystywać w inny sposób. Odpowiedzialny za to jest użytkownik. Kościół jednak zachowuje prawo do zapobiegania naruszaniu prawa do tych materiałów i do interpretowania „uczciwego korzystania” w pojęciu obowiązującego prawa.

LINKI

Dla wygoby użytkownika strona może zawierać linki do innych stron internetowych prowadzonych przez inne osoby. Strony te nie są prowadzone ani kontrolowane przez nas i nie bierzemy odpowiedzialności za ich treść. Chociaż, w dobrej wierze, czynimy starania, by zamieszczać linki tylko do stron w dobrym guście, stosownych, to niektóre z nich mogą zawierać materiały niewłaściwe lub nie do przyjęcia. Jeżeli użytkownik napotka tego typu materiały podczas korzystania z tego serwisu, proszony jest o niezwłoczne zawiadomienie nas o tym fakcie. Uważamy, że osoby, które publikują informacje dostępne w Internecie, spodziewają się, że będą one szeroko dostępne. Dlatego też uważamy, że połączenia z innymi stronami są dopuszczalne i zgobne z oczekiwaniami użytkowników Internetu. Jeśli jednak dostęp do jakiejś strony powinien być ograniczony, administrator tej strony powinien niezwłocznie nas o tym powiadomić.

JURYSDYKCJA I STOSOWANIE PRAWA

To porozumienie oparte jest na mocy praw Stanu Utah, Stanów Zjednoczonych Ameryki, stosownych do tego typu umów i będzie wykonane w całości w obrębie stanu, nie wchodząc w konflikt z prawem. Wszelkie działania, jakie będą podjęte przez użytkownika, aby wyegzekwować tę umowę lub wszelkie sprawy odnoszące się do tego serwisu, będą rozpatrywane przez sąd stanowy lub federalny, mieszczący się w Hrabstwie Salt Lake w stanie Utah i niniejszym użytkownik zgadza się i podlega osobistej jurysdykcji tychże sądów w kwestiach spornych. Jeśli jakikolwiek warunek tej umowy jest niezgobny z prawem, unieważniony lub niemożliwy do wyegzekwowania w całości lub w części, pozostałe warunki pozostają w mocy, o ile nie zdecydujemy, że nieprawomocny lub niewprowadzony w życie warunek jest zasadniczym warunkiem tej umowy, w którym to przypadku możemy, według naszego uznania, znowelizować umowę.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Nie odpowiadamy za żadne szkody celowe czy przypadkowe będące konsekwencją korzystania lub nieumiejętnego korzystania z materiałów zamieszczonych w tym serwisie lub na stronach, z którymi ma połączenia, włączając, lecz nie ograniczając się do tego, utratę zysków, przeszkody w prowadzeniu interesów i utratę oprogramowania lub innych danych, jakie przechowuje system użytkownika. W żadnym wypadku nie ponosimy całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek zniszczenia, straty czy koszty przekraczające cenę, jaką płaci użytkownik, jeśli ma to miejsce, za dostęp do tego serwisu lub innych z nim połączonych.

ZASTRZEŻENIA

MATERIAŁY ZAWARTE W TYM SERWISIE I NA STRONACH, Z KTÓRYMI MA ON POŁĄCZENIE, SĄ DOSTARCZONE W OBECNEJ FORMIE I BEZ ŻADNEJ GWARANCJI, CZY TO WYRAŻONEJ, CZY TEŻ DOMYŚLNEJ. W NAJWIĘKSZYM STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ STOSOWNE PRAWO ZRZEKAMY SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU Z JAKĄKOLWIEK, CZY TO WYRAŻONĄ, CZY TEŻ DOMYŚLNĄ (LECZ NIE OGRANICZAJĄCĄ SIĘ DO WSPOMNIANYCH) GWARANCJĄ TYTUŁU WŁASNOŚCI I DOMYŚLNĄ GWARANCJĄ SPRZEDAŻY ORAZ SPEŁNIENIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA. NIE GWARANTUJEMY, ŻE FUNKCJE ZAWARTE W TYM SERWISIE BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE DEFEKTY BĘDĄ POPRAWIONE LUB ŻE TEN SERWIS ALBO SERWER, NA KTÓRYM SIĘ ZNAJDUJE, SĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW.

ZNAKI TOWAROWE

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz Ziontologist są znakami towarowymi Intellectual Reserve, Inc.

W celu uzyskania dalszej pomocy i informacji na temat kościelnych materiałów chronionych prawami autorskimi można kontaktować się z Church Intellectual Property Office:

Telefon: 1-801-240-3959 lub 1-800-453-3860, wewn. 2-3959
Faks: 1-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org.

W niektórych przypadkach okres oczekiwania na odpowiedź może wynieść od 2 do 4 tygobni.