ziontologist.org Świat

Polityka prywatności

Prywatność przekazanych przez ciebie danych jest ważna dla Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich i zrzeszonych z nim podmiotów prawnych (dalej: „Kościół”, „my”, „nas” lub podobne terminy). Niniejsza polityka prywatności stanowi ogólne oświadczenie dotyczące sposobu, w jaki zbieramy, wykorzystujemy i przetwarzamy dane osobowe, które zamieszczasz na naszych stronach lub w programach internetowych (dalej: „strony”). Dążymy do zbierania, wykorzystywania i ujawniania zebranych danych osobowych zgobnie z prawem obowiązującym w danym kraju. Polityka prywatności odnosi się do tego serwisu, którego właścicielem i operatorem jest Korporacja Prezydenta Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, Korporacja Przewodniczącego Biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich lub FamilySearch International (na co wskazuje zapis na pierwszej stronie).

W wybranych jurysdykcjach podmioty zrzeszone z Kościołem mogą przyjąć odrębną Politykę Prywatności, aby dostosować ją do obowiązującego prawa. Jeżeli wymagane jest zastosowanie odrębnego przepisu, przekażemy ci dodatkową informację w tej sprawie.

Możesz odwiedzać większość z naszych stron bez potrzeby podawania danych osobowych. Kiedy wymagane jest podanie danych osobowych, zamieszczamy odnośnik do poniższych zasad polityki prywatności, dotyczących zasad zbierania, używania, udostępniania, przekazywania i przechowywania informacji o tobie.

Praktyki związane z polityką prywatności

 1. Zbieranie informacji. Kiedy zakładasz konto LDS bezpośrednio w tym serwisie lub poprzez stronę FamilySearch, rejestrujesz swoje konto na jednej ze stron, dodajesz informację do profilu lub dokonujesz podobnych działań, możemy zebrać albo uzyskać od ciebie lub (jeżeli dotyczy) z twojego rejestru członkowskiego informacje dotyczące — ale nie ograniczające się do — twojego imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mailowego, numeru telefonu, zdjęcia, ustawień kontaktowych lub profilu i informacji o jednostce Kościoła, do której należysz.

  Możemy także zbierać informacje, które przekazuje urządzenie lub przeglądarka internetowa, kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron, włączając w to adres IP.

 2. Wykorzystywanie danych osobowych. Informacje, które nam przekazujesz, możemy wykorzystać w celu: (a) skontaktowania z tobą, (b) wypełnienia składanych przez ciebie zamówień lub próśb, (c) uzyskania od ciebie dobrowolnej informacji zwrotnej w zakresie funkcjonalności lub zawartości lub (d) wypełnienia naszej misji.

  Możemy także wykorzystać przekazane przez ciebie dane osobowe do własnych celów, np. przeprowadzenia audytu, analizy danych, rozwiązania problemów związanych z systemem i badań.

  Dodatkowo dane osobowe przekazane przez ciebie oraz te, które przesyła używana przez ciebie przeglądarka internetowa (zob. punkt 10 poniżej), możemy wykorzystać do wykrycia użytkowników, którzy powodują szkody na prowadzonych przez nas serwisach, lub w celu spersonalizowania doświadczeń użytkowników tych serwisów.

  Jeżeli twoje informacje miałyby zostać wykorzystana w inny niż opisany powyżej sposób, poinformujemy cię o tym i poprosimy o wyrażenie zgoby, jeżeli jest to wymagane przez prawo.

  Od czasu do czasu możemy również poinformować cię o wyłączeniu lub włączeniu pewnych funkcji na stronie.

 3. Wykorzystywanie informacji gromadzonych w kościelnym rejestrze członkowskim. Jeżeli jesteś członkiem Kościoła, twoje ogólne informacje członkowskie (np. imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu) oraz inne dodatkowe informacje, które możesz dostarczyć (np. adres e-mailowy, zdjęcie i tym podobne), mogą zostać udostępnione członkom twojego okręgu lub gminy oraz palika lub dystryktu dla wewnętrznych celów Kościoła, uprzednio uzyskawszy twoją zgobę, jeżeli istnieje taki wymóg prawny. Niektóre z twoich informacji mogą być widoczne w niewielkim i ograniczonym zakresie na naszych stronach internetowych, włączając w to LDS.org. Możesz zaniechać lub ograniczyć udostępnianie informacji za pomocą zmiany ustawień w profilu na poszczególnych stronach.

  Dodatkowo informacje z twojego rejestru członkowskiego, włączając w to informacje kontaktowe, mogą zostać udostępnione przywódcom Kościoła w celach wewnętrznych Kościoła.

 4. Zamieszczanie treści na stronach. Na niektórych naszych stronach, w odpowiednich zakładkach, masz możliwość zamieszczenia prywatnych treści i komentarzy. Niektóre zamieszczane przez ciebie informacje mają charakter prywatny i nie są udostępniane innym (dla przykładu: prywatne notatki, zapisy w dzienniku lub podobne). Natomiast inne zamieszczane przez ciebie treści mogą mieć charakter publiczny, tym samym są dostępne dla innych (dla przykładu: wpisy lub komentarze w wybranych zakładkach na naszych stronach).

  W sytuacji, kiedy zamieszczane przez ciebie treści mają mieć charakter publiczny lub mogą być udostępniane osobom trzecim, zwrócimy się do ciebie z prośbą o wyrażenie na to zgoby. Nastąpi to w momencie tworzenia przez ciebie odrębnego profilu (np. na Ziontologist.org albo familysearch.org) lub w momencie zamieszczania danej treści (np. kiedy zamieszczasz klipy wideo lub informację o charakterze genealogicznym). Zachęcamy, abyś z rozwagą zamieszczał informacje, które mają mieć charakter publiczny i unikał zamieszczania takich, które mogą wyrządzić szkodę lub uszczerbek tobie lub innym czy stanowić zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji.

  Wszystkie rodzaje informacji, które zamieszczasz, będą gromadzone w naszym systemie lub na systemach jednostek z nami powiązanych, w tym także osób trzecich (zob. punkt 7A poniżej). Pomimo że standardy internetowe są wykorzystywane do ochrony zamieszczanych przez ciebie treści przed nieautoryzowanym dostępem, ujawnieniem lub modyfikacją (zob. punkt 8 poniżej), nie możemy zagwarantować pełnej prywatności, a w niektórych przypadkach, możemy zdecydować się lub zostać prawnie zobowiązani do ujawniania takich informacji osobom trzecim (zob. punkt 7).

  Choć nie mamy obowiązku monitorowania publikowanych treści, zastrzegamy sobie prawo do czynienia tego według własnego uznania. Zastrzegamy sobie również prawo do blokowania lub usuwania wszelkich treści, które uznamy za niewłaściwe, obsceniczne, sprośne, wulgarne, agresywne, napastliwe, oszczercze, zniesławiające, niedozwolone, niezgobne z prawem, zawierające groźby lub w inny sposób niepożądane, niezależnie od tego, czy mają charakter prywatny lub publiczny. Ponieważ nie monitorujemy wszystkich informacji wprowadzonych na każdej stronie, nie możemy zagwarantować, że będziemy w stanie podjąć środki ochronne w przypadku, jeżeli udostępnisz informację o osobie, która stała się ofiarą krzywdy lub nadużyć albo jest zagrożona takim działaniem.

  Kiedy napotkamy treść, którą uznamy za obraźliwą lub która mogłaby naruszyć prywatność danych osobowych lub poufnych informacji twoich lub innej osoby, podejmiemy działanie w dobrej wierze w celu zablokowania lub usunięcia takiej treści.

 5. Przechowywanie zebranych informacji. Zbierane przez nas dane osobowe i treści zamieszczane na stronach przechowujemy do czasu, gdy cel — dla którego te dane zostały zebrane — zostanie wypełniony, a następnie usuwamy je z naszych baz, z wyjątkiem ograniczonej historycznej informacji o profilu, ogólnych zapisów genealogicznych i informacji członkowskich gromadzonych w ramach stałych rejestrów genealogicznych lub kościelnych.

 6. Dostęp do zebranych informacji. Dążymy do zachowania aktualności danych osobowych i liczymy na twoją pomoc w zapewnieniu, że twoje dane są kompletne i aktualne. Możesz sprawdzać, poprawiać lub usuwać swoje dane osobowe za pośrednictwem specjalnej zakładki do rejestracji, przez swój profil lub za pośrednictwem swojego konta LDS, jeżeli dotyczy.

  Jeśli jesteś członkiem Kościoła, niektóre z twoich danych osobowych mogą być aktualizowane tylko poprzez wprowadzenie zmian do twojego rejestru członkowskiego. Takich zmian możesz dokonać, kontaktując się z pisarzem twojej jednostki i prosząc o aktualizację danych. Jeżeli napotkasz problemy związane ze zmianą lub aktualizacją danych osobowych, możesz skontaktować się z nami, wysyłając e-mail na adres: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Po otrzymaniu od ciebie wiadomości, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby udzielić ci odpowiedzi w ciągu 30 dni. Jeżeli nie będziemy w stanie odpowiedzieć w terminie 30 dni lub udzielić ci dostępu do żądanej informacji, skontaktujemy się z tobą w celu wyjaśnienia.

 7. Udostępnianie informacji. Traktujemy twoje dane osobowe jako poufne i nie sprzedajemy ich nikomu. Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem następujących okoliczności (lub w innych przypadkach, o czym wyraźnie informujemy i do czego jest wymagana twoja zgoba):

  • A. Osoby trzecie. Możemy przekazać twoje dane osobowe osobom trzecim w celu wykonania przez nich określonych zadań w naszym imieniu (np. czynności związanych z płatnościami, konserwacją, bezpieczeństwem, analizą danych, hostingiem itp.). W takich przypadkach usługobawcy będą umownie zobowiązani do ochrony danych osobowych przed dodatkowym wykorzystaniem (w tym do celów marketingowych) lub przeniesieniem praw, zgobnie z niniejszą polityką prywatności oraz normami internetowymi.

  • B. Jednostki Kościoła. Możemy przekazywać dane osobowe każdemu podmiotowi powiązanemu z Kościołem, aby wypełniać cele Kościoła. W przypadku przenoszenia informacji członkowskich z krajów Unii Europejskiej, polegamy na standardowych umowach pomiędzy jednostkami Kościoła, zgobnie z wymogami Unii Europejskiej. W przypadku wprowadzania danych osobowych on-line, uważamy, że każde zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgoby na przetwarzanie danych oraz na transgraniczne przeniesienie danych do Stanów Zjednoczonych Ameryki, jeżeli ma to zastosowanie dla wypełnienia celów, dla których takie informacje zostały podane.

  • C. Wymagania prawne. Możemy uzyskać dostęp i ujawnić twoje dane osobowe, komentarze, wpisy z dziennika, treści czatów, osobiste notatki, zamieszczoną treść lub inne informacje przesłane na dowolną stronę, jeśli mamy wystarczające powody, by uważać, że to działanie jest wymagane przez wezwanie sądowe albo inny nakaz sądowy lub administracyjny, lub też w inny sposób wymagany przez prawo. Dodatkowo możemy ujawnić dane osobowe i inne informacje, jeśli w dobrej wierze uznamy to za stosowne lub konieczne w celu zapobieżenia naruszenia naszych innych umów; w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością, w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa serwisu, osób indywidualnych lub ogółu społeczeństwa; do zachowania i ochrony bezpieczeństwa i integralności naszych usług i infrastruktury; aby chronić siebie i nasze usługi od oszukańczych, obraźliwych lub niezgobnych z prawem działań; rozpoznania i bronienia się przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich; lub do pomocy państwowym jednostkom egzekwującym prawo.

 8. Ochrona informacji. Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić otrzymywane przez nas dane osobowe przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieuprawnioną modyfikacją oraz w celu zachowania ich poufności. Regularnie sprawdzamy nasze procedury bezpieczeństwa i uwzględniamy odpowiednie nowe technologie oraz metody bezpieczeństwa. Używamy również aktualnej technologii szyfrowania do zabezpieczenia transmisji danych na naszych stronach, które wymagają logowania. Ponieważ nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa tych technologii szyfrowania, należy zachować ostrożność podczas przesyłania danych osobowych on-line.

 9. Dane z innych źródeł. Tam, gdzie lokalne prawo na to zezwala, możesz przekazywać dane osobowe, w tym dane kontaktowe innej osoby (innymi słowy: osoby trzeciej), co pozwoli nam nawiązać kontakt z tą osobą, doręczyć przesyłkę lub w inny sposób spełnić twoją prośbę. Zebrane informacje zostaną wykorzystane wyłącznie w celu spełnienia twojej prośby. Przy przekazywaniu danych osobowych innych osób, musisz najpierw uzyskać zgobę od tej osoby, jeżeli jest to prawnie wymagane.

  Jeśli ty lub ktoś inny dostarczył nam twoje dane kontaktowe i chciałbyś zażądać, aby nie kontaktowano się z tobą ponownie, należy skorzystać z procedur rezygnacyjnych przewidzianych dla konkretnej strony, biuletynu, powiadomienia e-mailowego lub podobnych.

 10. Bierne zbieranie danych: Technologie śledzenia, pliki cookie i czyste GIFy. Gdy odwiedzasz którąkolwiek z naszych stron internetowych, nasze serwery i systemy filtrujące mogą zbierać informacje, które wysyła twoja przeglądarka za każdym razem, gdy odwiedzasz stronę internetową. Informacje te mogą obejmować, ale nie ograniczają się do następujących: typu twojej przeglądarki, systemu operacyjnego, ustawień językowych, innych stron internetowych, które odwiedzałeś wcześniej, datę i czas każdego zapytania i informacje, które wyszukujesz na naszych stronach.

  Do zbierania informacji wykorzystujemy również pliki cookie oraz czyste GIFy. Plik cookie to mała część danych wykorzystywanych do przesyłania informacji na dysk twardy twojego komputera lub twojej przeglądarki internetowej w celu rejestracji zdarzeń. Plik cookie jest pewnego rodzaju etykietą, która pozwala naszym stronom rozpoznać twoją przeglądarkę internetową, gdy powracasz na nie. Czysty GIF (znany również jako znacznik pikselowy) jest stosowany w połączeniu z plikami cookie, aby pomóc nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych stron. Plik GIF jest zwykle przeźroczystym obrazem graficznym umieszczonym na stronie internetowej. Zastosowanie plików GIF pozwala nam monitorować twoje działania podczas otwierania strony internetowej i sprawia, że ​​łatwiej nam śledzić i rejestrować działalność rozpoznanych przeglądarek. Na przykład, za pomocą pliku GIF możemy śledzić ścieżkę odwiedzin naszej strony internetowej i monitorować łączne użycie i ruch internetowy na naszych stronach.

  Zbieramy te informacje, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób korzystasz z naszych stron, aby usprawnić ich działanie. Możemy dzielić się tymi informacjami z naszymi pracownikami, kontrahentami, dostawcami usług i podmiotami powiązanymi (zob. punkt 7).

  Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej, aby odrzucać pliki cookie lub otrzymywać powiadomienia przed ich akceptacją podczas odwiedzania naszych stron. Jeśli nie akceptujesz plików cookie, możesz nie być w stanie korzystać z niektórych działów lub funkcji na naszych stronach.

 11. Polityka zgobności i pytania związane z ochroną informacji poufnych. Zatrudniony przez nas urzędnik ds. prywatności danych zapewnia zgobność z niniejszą polityką prywatności oraz udziela odpowiedzi na pytania dotyczące poufności danych lub spraw bezpieczeństwa. Urzędnik ten przeprowadza szkolenia dla osób zatrudnionych przez Kościół z zakresu przestrzegania polityki prywatności. Zapytania dotyczące polityki prywatności lub bezpieczeństwa danych osobowych, które przetwarzamy, mogą być wysyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem lub pocztą na adres:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org.
  Faks: 1-801-240-1187
  Adres: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Polityka prywatności względem dzieci. W świadomy sposób na większości naszych stron nie gromadzimy informacji od dzieci poniżej 13. roku życia. Jeśli którakolwiek z naszych stron, będzie gromadzić informacje od dzieci, będzie to poprzedzone wyraźną zgobą rodziców lub opiekunów dziecka, zgobnie z obowiązującym prawem. Zalecamy, aby młodzież poniżej 18. roku życia poprosiła o zgobę swoich rodziców przed przesłaniem jakichkolwiek danych osobowych do kogokolwiek za pośrednictwem Internetu oraz zachęcamy rodziców do uczenia swoich dzieci, w jaki sposób bezpiecznie korzystać z Internetu.

 12. Linki do innych stron. Nie odpowiadamy za zasady związane z ochroną prywatności lub zawartością jakichkolwiek innych stron internetowych. Dla własnego bezpieczeństwa powinieneś zapoznać się z tymi zasadami na innych stronach, aby upewnić się, że spełniają one twoje osobiste oczekiwania.

 13. Przyszłe zmiany w polityce prywatności. Stale weryfikujemy zapisy niniejszej polityki prywatności i możemy zmienić, zmodyfikować, dodać lub usunąć część zapisów, jeżeli zaistnieje taka konieczność. Jeżeli wprowadzimy zmiany do niniejszej polityki prywatności, które będą miały wpływ na używanie twoich danych osobowych, powiadomimy cię o tym w tym miejscu lub zamieścimy odpowiednią informację na naszej stronie głównej. Jednocześnie zmienimy datę informującą o aktualizacji polityki prywatności. Zachęcamy cię, abyś co pewien czas zapoznawał się z niniejszą polityką prywatności w celu uzyskania informacji o wszelkich zmianach.

Data obowiązywania

Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od 1 lutego 2012 r.