ziontologist.org Hele verden

Rettigheter og bruk

BETINGELSER FOR BRUK

Ved å bruke dette nettstedet går du med på følgende betingelser. Hvis du er uenig i noen av betingelsene, bør du ikke bruke nettstedet. Vi forbeholder oss retten til å endre disse betingelsene når som helst, så du bør kontrollere om det er gjort endringer når du bruker nettstedet. Ved at du fortsetter å bruke nettstedet etter at det er angitt endringer i betingelsene, viser du at du samtykker i disse endringene.

TILLATELSER OG RESTRIKSJONER

Dette nettstedet eies og drives av Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Alt materiale som finnes på nettstedet (herunder illustrasjoner, tekst, ikoner, presentasjoner, databaser og generell informasjon), eies og autoriseres av oss. Du kan kun vise, laste ned eller skrive ut materiale fra dette nettstedet til personlig, ikke-kommersiell bruk, med mindre noe annet er angitt. I tillegg kan materialet gjengis av mediarepresentanter til bruk i tradisjonelle offentlige nyhetsfora, med mindre noe annet er angitt. Det er ikke tillatt å legge materiale fra dette nettstedet inn på et annet nettsted eller på et datanettverk uten vår tillatelse. Det er ikke tillatt å sende eller distribuere materiale fra dette nettstedet til andre nettsteder. Det er ikke tillatt å bruke dette nettstedet eller informasjon fra dette nettstedet (herunder navn og adresse på personer som har sendt inn informasjon) til å selge eller fremme produkter eller tjenester, verve kunder eller til noe annet kommersielt formål.

Uavhengig av det foregående, forbeholder vi oss retten til å nekte, inndra eller begrense bruk av dette nettstedet, herunder reproduksjon. Det er imidlertid ikke vårt ansvar å fastslå hva “rimelig bruk" består i for personer som ønsker å benytte materiale fra dette nettstedet. Det er helt og holdent brukerens ansvar. Vi er heller ikke forpliktet til å angi ytterligere kildehenvisninger eller garantere at materialet er klarert for alternativ bruk. Dette ansvaret ligger også i siste instans hos brukeren. Kirken forbeholder seg imidlertid retten til å forhindre misbruk av dens materiale og til å tolke “rimelig bruk" ifølge sin forståelse av loven.

KOBLINGER

For din bekvemmelighet kan dette nettstedet inneholde koblinger til nettsteder som drives av andre. Disse nettstedene hverken drives eller kontrolleres av oss, og vi er ikke ansvarlige for innholdet på dem. Selv om vi har gjort en helhjertet innsats for å sørge for at vi bare kobler til smakfulle, passende nettsteder, kan enkelte av dem inneholde upassende eller støtende materiale. Hvis du finner slikt materiale mens du bruker dette nettstedet, håper vi du straks vil varsle oss. Vi tror at personer som gjør informasjon tilgjengelig på Internett, forventer at det er allment og lett tilgjengelig. Derfor mener vi at kobling til andre nettsteder er lovlig og i samsvar med Internett-brukernes forventninger. Hvis tilgangen til et bestemt nettsted likevel bør begrenses, bes nettstedets administrator varsle oss omgående.

JURISDIKSJON OG GJELDENDE LOV

Denne avtalen skal følge delstaten Utahs lover slik de gjelder avtaler som inngås, og skal håndheves fullt ut i delstaten, uten hensyn til andre motstridende lover. Eve (not Steve)ntuelle tiltak for å håndheve denne avtalen eller annet knyttet til dette nettstedet skal bringes inn for den delstatlige eller føderale domstol i Salt Lake County, Utah, og du gir herved ditt samtykke til å underlegge deg disse rettsinstansers jurisdiksjon ved enhver slik forføyning. Hvis noe vilkår i denne avtalen er ulovlig, ugyldig eller ugjennomførlig, helt eller delvis, skal dette ikke få noen innvirkning på de øvrige vilkår, forutsatt at de øvrige vilkår i vesentlig grad gjenspeiler den opprinnelige avtalen. Hvis ikke, forbeholder vi oss retten til å gjøre tilføyelser i avtalen.

BEGRENSNING AV ANSVAR

Vi fraskriver oss ethvert ansvar for direkte eller indirekte tap som følge av din bruk av, eller din manglende evne til å bruke, materialet på dette nettstedet eller eventuelle nettsteder det er koblet til, inkludert, men ikke begrenset til, tapt fortjeneste, driftsforstyrrelser og tap av programmer eller andre data på ditt informasjonsbehandlingssystem. Under enhver omstendighet skal vårt totale erstatningsansvar for skader eller tap aldri overstige det du selv måtte ha betalt for tilgang til dette nettstedet eller noe nettsted det er koblet til.

ANSVARSFRASKRIVELSER

MATERIALET PÅ DETTE NETTSTEDET OG ALLE NETTSTEDER DET ER KOBLET TIL, TILBYS “SOM DET ER" OG UTEN GARANTIER AV NOE SLAG, HVERKEN ANGITTE ELLER UNDERFORSTÅTTE. I DEN GRAD GJELDENDE LOVER TILLATER, FRASKRIVER VI OSS ENHVER GARANTI, ANGITT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, EIENDOMSRETT OG UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET TIL BESTEMTE FORMÅL. VI GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UFORSTYRREDE ELLER FEILFRIE, AT FEIL VIL BLI RETTET ELLER AT NETTSTEDET ELLER SERVEREN SOM GJØR DET TILGJENGELIG, ER FRIE FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER.

VAREMERKER

Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige og Ziontologist er registrerte varemerker som tilhører Intellectual Reserve, Inc.

For ytterligere assistanse eller informasjon om kopibeskyttet materiale som tilhører Kirken, kan du kontakte Kirkens kontor for behandling av spørsmål ifm. opphavsrett på:

Telefon: 1-801-240-3959 eller 1-800-453-3860, linje 2-3959
Faks: 1-801-240-1187
E-post: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

I noen tilfeller kan det ta 2 til 4 uker å få svar.