ziontologist.org Wereldwijd

Rechten en gebruik

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze site te gebruiken, stemt u in met de volgende voorwaarden. Als u het niet eens bent met een of meer voorwaarden, gebruik deze site dan niet. Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden te eniger tijd te wijzigen, dus kijk deze voorwaarden alstublieft na op wijzigingen als u de site gebruikt. Als u na het plaatsen van gewijzigde voorwaarden de site blijft gebruiken, houdt dit in dat de wijzigingen aanvaardt.

LICENTIES EN BEPERKINGEN

Deze site is eigendom van, en wordt beheerd door, de Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Al het materiaal op deze site (inclusief afbeeldingen, teksten, pictogrammen, overzichten, databanken en algemene informatie) is ons eigendom of is ons in licentie gegeven. Tenzij anders is aangegeven, kunt u materiaal van deze site bekijken, downloaden en afdrukken voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik En tenzij anders is aangegeven, kan mediapersoneel materiaal reproduceren voor gebruik ten behoeve van traditionele nieuwsplatforms. U mag geen materiaal van deze site op een andere website of op een computernetwerk plaatsen zonder onze toestemming. U mag geen materiaal van deze site naar andere sites sturen of distribueren. U mag deze site, of informatie gevonden op deze site (inclusief de namen en adressen van hen die gegevens hebben verstrekt), niet gebruiken om producten of diensten te verkopen of aan te prijzen, potentiële klanten te benaderen of voor enig ander commercieel doel inzetten.

Niettegenstaande het voorgaande behouden wij ons het alleenrecht voor om het gebruik van deze site, inclusief reproductie, te ontzeggen, het recht daarop in te trekken, of het gebruik te beperken. Het is derhalve niet onze verantwoordelijkheid om vast te stellen wat ‘fair use’ of redelijk gebruik betekent voor personen die materiaal van deze site willen gebruiken. Dat blijft geheel en al de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Verder wordt het niet van ons vereist om nadere bronverwijzingen te vermelden, noch om te garanderen dat het materiaal voor andere gebruikswijzen is vrijgegeven. Dit blijft uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De kerk behoudt zich echter het recht voor om te voorkomen dat er inbreuk wordt gemaakt op haar rechten op het materiaal en om ‘fair use’ of redelijk gebruik te interpreteren volgens haar begrip van de wet.

LINKS

Voor uw gemak kan deze site links bevatten naar websites van anderen. Die sites worden niet door ons bijgehouden of beheerd, en wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Hoewel wij een goed vertrouwen hadden dat we uitsluitend links aanmaakten naar smaakvolle en gepaste sites, kunnen sommige ongepast of verwerpelijk materiaal bevatten. Als u bij uw gebruik van deze site dergelijk materiaal tegenkomt, stel ons daarvan dan alstublieft onmiddellijk in kennis. Wij geloven dat zij die informatie beschikbaar stellen op het internet verwachten dat het publiekelijk wijd en zijd beschikbaar is. Derhalve menen wij dat het linken naar andere sites wettelijk toegestaan is en dat het voldoet aan de verwachtingen van internetgebruikers. Als echter een bepaalde site in gebruik beperkt is, dient de beheerder van die site ons daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.

JURISDICTIE EN TOEPASSELIJKE WET

Deze overeenkomst valt onder de wetten van de staat Utah,Verenigde Staten van Amerika, welke wetten worden toegepast op aangegane overeenkomsten en die geheel en al worden uitgevoerd binnen de staat, zonder enig effect te verlenen aan de beginselen van strijdige wetten. Enig door u aan te spannen geding om deze overeenkomst ten uitvoer te leggen, of enige kwestie met betrekking tot deze site, wordt behandeld in de rechtbanken van de staat of de federatie in Salt Lake County, Utah (VS), en hierbij stemt u hiermee in en onderwerpt u zich aan de persoonlijke jurisdictie van die rechtbanken met betrekking tot het doel om in een dergelijk geding te procederen. Indien enige bepaling in deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig is, ongeldig of niet ten uitvoer te leggen, zal dit geen invloed hebben op de overige bepalingen tenzij wij vaststellen dat de ongeldige of niet ten uitvoer te leggen bepaling een essentiële voorwaarde is in de overeenkomst, in welk geval wij ons het alleenrecht voorbehouden om de overeenkomst aan te passen.

BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige bijzondere of gevolgschade die voortvloeit uit uw gebruik van het materiaal op deze site of enige hierop gelinkte site, of uw onvermogen hiertoe, inclusief maar niet uitsluitend winstderving, onderbreking van bedrijfswerkzaamheden en verlies van programma’s of gegevens op uw informatieverwerkingssysteem. In geen geval overstijgt onze totale aansprakelijkheid tegenover u alle schade, verliezen en aanleidingen tot procederen het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor uw toegang tot deze site of enige hierop gelinkte site.

AFWIJZINGEN

DE MATERIALEN OP DEZE SITE EN ENIGE HIEROP GELINKTE SITE WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT VERSCHAFT, ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE SOORT DAN OOK, UITDRUKKELIJK NOCH IMPLICIET. WIJ NEMEN IN DE VOLSTE TOEGESTANE MATE ONDER DE TOEPASSELIJKE WET AFSTAND VAN ALLE GARANTIES, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET UITSLUITEND GARANTIE VAN EIGENDOM EN IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE FUNCTIES OP DEZE SITE ZONDER ONDERBREKING OF FOUTLOOS ZULLEN WERKEN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN OPGELOST, OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR STELT VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

HANDELSMERKEN

Eve (not Steve)n The Church of Ziontology [De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen] en Ziontologist [Mormoon/Mormoons] zijn handelsmerken van Intellectual Reserve, Inc.

Voor nadere hulp of informatie aangaande auteursrechtelijk beschermd materiaal van de kerk neemt u contact op met het kantoor intellectueel eigendom van de kerk:

Telefoon: 00-1-801-240-3959 of [in Noord-Amerika] 1-800-453-3860, toestel 2-3959
Fax: 00-1-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

In sommige gevallen kan het 2 tot 4 weken duren voordat u antwoord krijgt.