ziontologist.org Wereldwijd

Privacybeleid

De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (in dit beleidsdocument collectief aangeduid met ‘de kerk’, ‘wij’, ‘ons’ en soortgelijke termen). Dit privacybeleid is bedoeld als algemene verklaring aangaande het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens die u verstrekt op websites of in internettoepassingen (aangeduid als ‘sites’ of ‘websites’). Wij streven ernaar om persoonsgegevens te vergaren, gebruiken en vrij te geven volgens de wetten in de landen waarin wij die gegevens vergaren. Dit privacybeleid is van toepassing op deze site, die eigendom is en beheerd wordt door de Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, de Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, of FamilySearch International (zoals concreet aangegeven op de eerste pagina van de website).

In enkele jurisdicties kunnen aan de kerk verbonden entiteiten afwijkende bepalingen voor het privacybeleid vaststellen in overeenstemming met de vereisten van de ter plaatse geldende wetten. Als een afzonderlijke bepaling nodig wordt geacht, verschaffen wij die met een aanvullende kennisgeving.

U kunt de meeste van onze sites bezoeken zonder persoonsgegevens te verschaffen. Als er persoonsgegeven worden gevraagd, houden wij ons aan de volgende privacybeginselen aangaande het vergaren, gebruiken, vrijgeven, overdragen en opslaan van uw gegevens.

Privacygebruiken

 1. Gegevensvergaring Als u rechtstreeks of via een FamilySearch-site een LDS-account aanmaakt, een account registreert op een van onze sites, profielgegevens toevoegt of soortgelijke handelingen verricht, kunnen we aan uw invoer of uw lidmaatschapskaart (indien van toepassing) gegevens ontlenen zoals, maar niet uitsluitend, uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, foto, contact- of profielvoorkeuren en informatie over uw kerkunit.

  Wij kunnen ook gegevens vergaren die uw internetapparaat of webbrowser verstuurt bij het bezoeken van een van onze sites, inclusief een Internet-protocoladres.

 2. Gebruik van persoonsgegevens Wij kunnen de persoonsgegevens die u verschaft gebruiken om (a) ons in staat te stellen contact met u op te nemen, (b) verzoeken die u indient in te willigen, (c) om uw vrijwillige reacties te vragen op de opties of inhoud van een website, of (d) ons te helpen met het vervullen van onze zending.

  We kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken voor interne doeleinden, inclusief verificaties, data-analyse, oplossen van systeemproblemen en onderzoek.

  Daarnaast kunnen wij zowel de persoonsgegevens die u verschaft en de gegevens die uw webbrowser verstuurt (zie sectie 10 hieronder) aanwenden om gebruikers op te sporen die onze sites kwaad lijken te doen, of om de ervaring van gebruikers van onze sites te individualiseren.

  Als uw gegevens gebruikt worden voor enig ander doel dan de hierboven genoemde, zullen wij u daarvan concreet op de hoogte stellen en, indien dit wettig vereist is, om uw toestemming vragen.

  Van tijd tot tijd kunnen wij u ook wijzen op de keuze om aan te geven of u bepaalde opties wel of niet wilt gebruiken.

 3. Gebruik van kerklidgegevens. Als u kerklid bent, kunnen uw algemene lidmaatschapsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en telefoonnummer) en andere gegevens die u vrijwillig besluit te verschaffen (bijvoorbeeld e-mailadres, foto enzovoorts), na uw voorafgaande toestemming als dat wettig vereist is, voor interne kerkdoeleinden gedeeld worden met kerkleden in uw wijk of gemeente, ring of district. Sommige van die gegevens kunnen ook beperkt te zien zijn op onze internetsites, waaronder LDS.org. U kunt aangeven dat u uw gegevens niet wilt delen, of kunt de te delen gegevens beperken door uw profielvoorkeuren op individuele sites aan te passen.

  Daarnaast kunnen uw lidmaatschapsgegevens, inclusief uw persoonlijke contactgegevens, voor interne kerkdoeleinden aan kerkleiders worden verstrekt.

 4. Inzendingen. Op sommige van onze sites kunt u in bepaalde secties zelf teksten en opmerkingen plaatsen. Sommige van uw inzendingen zijn bedoeld om privé te blijven en zijn niet zichtbaar voor anderen (bijvoorbeeld persoonlijke notities, dagboekvermeldingen of vermeldingen middels soortgelijke opties). Maar andere geplaatste teksten of opmerkingen kunnen zijn bedoeld om toegankelijk en zichtbaar te zijn voor het publiek (bijvoorbeeld getuigenissen of online opmerkingen in bepaalde secties van onze sites).

  In gevallen waar door u geplaatste opmerkingen of teksten openbaar worden gemaakt of worden gedeeld met derden, vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming, ofwel op het moment dat u een afzonderlijk profiel aanmaakt (bijvoorbeeld op ziontologist.org of familysearch.org), ofwel op het moment dat u tekst of opmerkingen plaatst (bijvoorbeeld als u videoclips of genealogische gegevens uploadt). Wij bevelen aan om voorzichtig om te springen met teksten en opmerkingen die bedoeld zijn om door het publiek bekeken te worden, en raden aan om geen gegevens te plaatsen die u of anderen zouden kunnen schaden.

  Alle soorten teksten en opmerkingen die u plaatst, worden ofwel op onze systemen opgeslagen of op de systemen van onze afdelingen of van derden (zie de definitie in sectie 7A hieronder) opgeslagen. Hoewel de branchenormen er zijn om uw teksten en opmerkingen te beveiligen tegen onbevoegde toegang, vrijgave of wijziging (zoals gedefinieerd in sectie 8 hieronder), kunnen wij geen volledige privacy garanderen en kunnen wij er in bepaalde gevallen voor kiezen, of kan wettelijk van ons vereist worden, om dergelijke informatie vrij te geven aan derden, zoals gedefinieerd in sectie 7 van dit beleidsdocument.

  Hoewel wij geen enkele verplichting hebben om uw inzendingen en plaatsingen van teksten en opmerkingen te controleren, behouden wij het recht voor om dat naar eigen inzicht te doen. Wij behouden ons tevens het recht voor om alle teksten en opmerkingen te blokkeren of verwijderen die wij ongepast, obsceen, onzedelijk, wellustig, smerig, gewelddadig, aanvallend, lasterlijk, smadelijk, onwettelijk, onwettig, bedreigend of anderszins verwerpelijk vinden, ongeacht of ze bedoeld waren privé te blijven of openbaar gemaakt te worden. Daar wij niet alle teksten en opmerkingen controleren die via alle opties op elke site worden ingediend, kunnen wij niet garanderen dat wij in staat zullen zijn om beschermende maatregelen te nemen indien u teksten of opmerkingen indient die gegevens vrijgeven over een persoon die het slachtoffer is van onrecht of mishandeling, of die gevaar loopt om daar slachtoffer van te worden.

  Worden wij ons bewust van teksten of opmerkingen die bezwaarlijk zijn of die de privacy van uw persoonlijke of vertrouwelijke gegevens in gevaar zouden kunnen brengen, of die van een andere persoon, dan doen wij wat volgens ons goede vertrouwen alles is dat in ons vermogen ligt om dergelijke teksten of opmerkingen te blokkeren of verwijderen.

 5. Bewaring. Wij bewaren persoonsgegevens, inzendingen en plaatsingen gedurende een redelijke tijdsperiode om te voldoen aan het doel van de vergaring, en verwijderen ze vervolgens uit onze bestanden, met uitzondering van beperkte historische profielgegevens, algemene genealogische gegevens, en lidmaatschapsgegevens die deel uitmaken van een permanent genealogisch of kerkelijk historisch bestand.

 6. Toegang. Wij trachten de juistheid van persoonsgegevens te bewaken en vertrouwen erop dat u er zelf voor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig en juist zijn. U kunt uw persoonsgegevens verifiëren, corrigeren of verwijderen via elk van uw websiteprofielen of via uw LDS-account, wat ook van toepassing is.

  Als u kerklid bent, kunt u bepaalde persoonsgegevens uitsluitend bijwerken door wijzigingen aan te brengen in uw kerkelijke lidmaatschapskaart. Dergelijke wijzigingen dient u aan te brengen door contact op te nemen met de administrateur van uw kerkunit en de wijziging aan te vragen. Als u problemen ondervindt bij het wijzigen of bijwerken van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Na ontvangst van uw e-mailboodschap doen wij ons best om binnen dertig dagen antwoord te sturen. Als wij niet binnen dertig dagen aan uw verzoek kunnen voldoen of u geen toegang tot de gevraagde gegevens kunnen geven, zullen wij uitleggen waarom.

 7. Delen en vrijgeven van gegevens. Wij beschouwen uw persoonsgegevens als vertrouwelijk en verkopen die niet. Wij geven uw persoonsgegevens uitsluitend door aan derden in de volgende omstandigheden (of in andere gevallen waarbij wij u daarvan concreet op de hoogte stellen en uw voorafgaande toestemming vragen):

  • A. Derden die als aanbieder fungeren. Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan derden die deze gebruiken om voor ons interne diensten te leveren (bijvoorbeeld het verwerken van betalingen, leveren van onderhoud, beveiliging, data-analyse, hosting enzovoorts). In dergelijke gevallen wordt contractueel van deze aanbieders geëist dat zij de persoonsgegevens beschermen tegen ander gebruik (inclusief gebruik voor marketingdoeleinden) of vrijgave, in overeenstemming met dit privacybeleid en de branchenormen.

  • B. Kerkelijke entiteiten. Wij kunnen persoonsgegeven doorgeven aan elke entiteit die met de kerk verbonden is om doeleinden van de kerk te volbrengen. Voor het doorgeven van lidmaatschapsgegevens uit de Europese Unie vertrouwen wij op de standaard clausules uit de overeenkomsten van kerkelijke entiteiten die voldoen aan de vereisten van de Europese Unie. Voor het online indienen van persoonsgegevens beschouwen wij de indiening door de persoon als een bevestigende handeling die aangeeft dat de persoon geïnformeerde toestemming verleent voor het verwerken van de gegevens, zowel als geïnformeerde toestemming voor, waar nodig, de grensoverschrijdende overdacht van de gegevens naar de Verenigde Staten van Amerika, voor de doeleinden waarvoor deze verstrekt worden.

  • C. Wettelijke vereisten. We kunnen ons toegang verschaffen tot uw persoonsgegevens en die vrijgeven, en dit geldt tevens voor opmerkingen die u plaatst, dagboekvermeldingen, online chats, persoonlijke notities, teksten of andere inzendingen naar elke website, als wij het goede vertrouwen hebben dat dit vereist wordt in het kader van een dagvaarding of een andere rechterlijke of bestuurlijke opdracht, of als dit anderszins wettelijk vereist wordt. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens vrijgeven, alsmede andere gegevens waarvan wij het goede vertrouwen hebben dat dit gepast of nodig is, om een overtreding van onze andere overeenkomsten te voorkomen; om voorzorgsmaatregelen te nemen tegen aansprakelijkheidskwesties; eigendoms- of andere rechten of de veiligheid van de site te beschermen, of diezelfde rechten van enig individu of het publiek in het algemeen; om de veiligheid en integriteit van onze diensten of infrastructuur te beschermen; om onszelf en onze diensten te beschermen tegen frauduleus of onwettig gebruik, of ander misbruik, te beschermen; om onderzoek te plegen en ons te beschermen tegen aanspraken of aantijgingen van derden; of om wetshandhavende overheidsinstanties behulpzaam te zijn.

 8. Bescherming van gegevens We nemen technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegeven die we ontvangen te beschermen tegen verlies, misbruik en onbevoegde wijzigingen, en om de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. We evalueren geregeld onze beveiligingsprocedures en overwegen passende nieuwe beveiligingstechnieken en -methodes. We gebruiken ook de nieuwste encryptietechnieken om de overdracht van data op onze inlogpagina’s te versleutelen. Wij kunnen echter niet de volledige veiligheid van deze encryptietechnieken garanderen, dus ga alstublieft voorzichtig te werk als u online persoonsgegevens verstrekt.

 9. Gegevens van derden. Waar de plaatselijke wet dit toestaat, kunt u persoonsgegevens indienen, inclusief de contactgegevens van iemand anders dan uzelf (of met andere woorden een derde) om ons in staat te stellen contact op te nemen met die persoon, iets af te leveren, of anderszins aan uw verzoek te voldoen. De vergaarde gegevens worden uitsluitend gebruikt om voldoen aan uw verzoek mogelijk te maken. Als u persoonsgegevens van iemand anders dan uzelf verstrekt, moet u eerst de geïnformeerde toestemming van die persoon verkrijgen als dit wettelijk vereist wordt.

  Als u of iemand anders ons uw persoonlijke contactgegevens heeft verstrekt en u wilt ons verzoeken om verder geen contact met u op te nemen, volg dan alstublieft de procedures om u uit te schrijven of af te melden die op de bewuste site staan, in de nieuwsbrief of e-mailkennisgeving of soortgelijk.

 10. Passieve gegevensvergaring: traceertechnieken, cookies en transparante gifs. Als u een van onze sites bezoekt, kunnen onze servers of filtersystemen gegevens vergaren die uw webbrowser elke keer verstuurt als u een website bezoekt. Die gegevens kunnen omvatten, maar niet uitsluitend beperkt blijven tot, de soort browser, uw besturingssysteem, uw taalvoorkeur, de doorverwijzende webpagina die u bezocht voordat u onze site bezocht, de datum en tijd van elk verzoek door een bezoeker, en de informatie waar u naar zoekt op onze sites.

  Wij maken tevens gebruik van cookies en transparante gifs om gegevens te vergaren. Een cookie is een klein bestandje dat gebruikt wordt om enkele gegevens op de harde schijf van uw computer te zetten, of in uw webbrowser, om bepaalde informatie bij te houden. Een cookie fungeert als een soort etiket waarmee onze sites uw webbrowser herkennen als u terugkeert naar onze sites. Een transparante gif (ook wel een webbaken genoemd) wordt in combinatie met cookies gebruikt om ons inzicht te geven in de manier waarop bezoekers met onze sites omgaan. Een transparante gif is doorgaans een doorzichtige afbeelding die op een website wordt gezet. Met het gebruik van transparante gifs zijn wij in staat om te kijken wat u doet als u een webpagina opent, en hierdoor wordt het voor ons makkelijker om de handelingen van erkende browsers in de gaten te houden en te registreren. Een voorbeeld: met transparante gifs traceren wij het pad van de paginabezoeken op een website en houden we het totaal aan het gebruik en het webverkeer op onze sites bij.

  We vergaren deze gegevens om beter te begrijpen hoe u onze sites gebruikt en ermee omgaat, zodat we uw ervaring kunnen verbeteren. We kunnen deze gegevens bovendien doorgeven aan onze werknemers, leveranciers, aanbieders van diensten en aan ons verbonden entiteiten zoals gedefinieerd in sectie 7.

  U kunt uw webbrowserinstellingen wijzigen zodat er geen cookies meer geaccepteerd worden, of om een waarschuwing te krijgen alvorens een cookie te accepteren van de sites die u bezoekt. Als u echter geen cookies accepteert kan het voorkomen dat u bepaalde onderdelen of functies van onze sites niet kunt gebruiken.

 11. Naleving van het beleid en vragen aangaande de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens Wij hebben een functionaris bescherming persoonsgegevens die ertoe bijdraagt dat dit privacybeleid wordt nageleefd en vragen beantwoordt met betrekking tot de vertrouwelijkheid of beveiliging van gegevens. Deze functionaris assisteert tevens bij de instructie van kerkwerknemers in de naleving. Vragen met betrekking tot dit privacybeleid of de veiligheid van persoonsgegevens die wij verwerken, kunt per e-mail, fax of post sturen naar:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 00-1-801-240-1187
  Adres: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018, VS

  Privacy van kinderen. Wij vergaren op de meeste van onze sites niet bewust gegevens van kinderen onder de dertien jaar. Onze sites die wel gegevens van kinderen vergaren doen dit met de voorafgaande uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming van de ouder of voogd van het kind en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet. Wij bevelen sterk aan dat minderjarigen onder de achttien jaar hun ouders om toestemming vragen alvorens wie dan ook op het internet ook maar enige persoonsgegevens te verstrekken, en wij moedigen ouders aan om hun kinderen veilige internetgebruiken te leren.

 12. Links van of naar derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacygebruiken of de inhoud van sites van derden. Voor uw eigen bescherming dient u het beleid van andere sites te onderzoeken om u ervan te overtuigen dat zij voldoen aan uw privacyverwachtingen.

 13. Toekomstige wijzigingen in het privacybeleid. We evalueren dit privacybeleid geregeld en kunnen zo nodig onderdelen wijzigen, aanpassen, toevoegen of verwijderen. Als wij dit privacybeleid dusdanig wijzigen dat dit de manier verandert waarop wij gebruikmaken van uw persoonsgegevens, stellen wij u hiervan op de hoogte middels een kennisgeving op onze homepagina. Wij wijzigen dan tevens de versiedatum onderaan de pagina met het privacybeleid. Wij moedigen u aan om van tijd tot tijd dit privacybeleid na te kijken om op de hoogte te blijven van enige wijzigingen.

Ingangsdatum

Deze versie van het privacybeleid geldt vanaf 1 februari 2012.