ziontologist.org Ανά τον κόσμο
Άνθρωποι
Αξίες
Τα πιστεύω
Επίσκεψη
.

Δικαιώματα και χρήση

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον δικτυακό τόπο, συμφωνείτε με τους ακόλουθους όρους. Αν δεν συμφωνείτε με οιονδήποτε από τους όρους, μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο. Επιφυλασσόμεθα παντός δικαιώματός μας να αλλάξουμε αυτούς τους όρους οιαδήποτε στιγμή, ως εκ τούτου παρακαλούμε, ελέγξτε για αλλαγές, όταν χρησιμοποιείτε τον δικτυακό τόπο. Η συνεχής χρήση σας του δικτυακού τόπου, ύστερα από την καταχώρηση των αλλαγών σύμφωνα με αυτούς τους όρους, σημαίνει ότι αποδέχεσθε αυτές τις αλλαγές.

ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Αυτός ο δικτυακός τόπος ανήκει και διευθύνεται από το Ίδρυμα του Προέδρου της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Όλο το υλικό που ευρίσκεται σε αυτόν το δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων οπτικών αρχείων, κειμένων, εικόνων, απεικονίσεων, βάσεων δεδομένων και γενικών πληροφοριών) ανήκει ή χορηγείται άδεια για αυτό από εμάς. Μπορείτε να δείτε, να κατεβάσετε και να εκτυπώσετε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο μόνον για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση, εκτός αν επισημαίνεται διαφοροτρόπως. Επιπλέον, το υλικό μπορεί να αναπαραχθεί από το προσωπικό των μέσων μαζικής ενημέρωσης για χρήση σε παραδοσιακές δημόσιες συζητήσεις, εκτός αν επισημαίνεται διαφοροτρόπως. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο σε έναν άλλον ή σε ένα δίκτυο υπολογιστών χωρίς την άδειά μας. Δεν μπορείτε να μεταφέρετε ή να διανέμετε υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο σε άλλους δικτυακούς τόπους. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή τις πληροφορίες που ευρίσκονται σε αυτόν (συμπεριλαμβανομένων των ονομάτων και των διευθύνσεων όσων υπέβαλαν πληροφορίες) προς πώληση ή προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών, προσέλκυση πελατών ή οιονδήποτε άλλον εμπορικό σκοπό.

Παρά τα προαναφερθέντα, επιφυλασσόμεθα αποκλειστικής διακριτικότητος και δικαιώματος να αρνηθούμε, να ανακαλέσουμε ή να θέσουμε όρια χρήσεως σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένης της αναπαραγωγής. Δεν είναι δική μας ευθύνη, εντούτοις, να καθορίσουμε τι σημαίνει «Θεμιτή Χρήση» για άτομα που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν υλικό από αυτόν τον δικτυακό τόπο. Αυτό αποτελεί εξ ολοκλήρου ευθύνη του χρήστη. Περαιτέρω, δεν απαιτείται από εμάς να δώσουμε επιπλέον παραθέματα πηγών, ούτε να εγγυηθούμε ότι το υλικό εγκρίνεται για εναλλακτικές χρήσεις. Αυτό αποτελεί τελικώς ευθύνη του χρήστη. Ωστόσο, η Εκκλησία διατηρεί το δικαίωμα να εμποδίσει την παραβίαση του υλικού της και να ερμηνεύσει ως «Θεμιτή Χρήση» όπως κατανοεί τον νόμο.

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ

Προς ευκολία σας, αυτός ο δικτυακός τόπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους σε δικτυακούς τόπους, τους οποίους λειτουργούν άλλοι. Αυτοί οι δικτυακοί τόποι δεν διατηρούνται ούτε ελέγχονται από εμάς και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Παρόλο που έχουμε κάνει μία καλόπιστη προσπάθεια να συνδέσουμε μόνον τους καλαίσθητους, κατάλληλους δικτυακούς τόπους, μερικοί δικτυακοί τόποι μπορεί να περιέχουν ακατάλληλο ή απαράδεκτο υλικό. Εάν βρείτε τέτοιο υλικό, ενώ χρησιμοποιείτε αυτόν τον δικτυακό τόπο, παρακαλούμε, ειδοποιήστε μας αμέσως. Πιστεύουμε ότι αυτοί που καθιστούν πληροφορίες διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, αναμένουν ότι θα είναι δημοσίως και ευρέως διαθέσιμες. Επομένως, πιστεύουμε ότι η σύνδεση σε άλλους δικτυακούς τόπους είναι νομίμως επιτρεπτή και σύμφωνη με τις προσδοκίες αυτών που χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο. Ωστόσο, αν η πρόσβαση σε έναν συγκεκριμένο δικτυακό τόπο πρέπει να περιορισθεί, ο διαχειριστής του δικτυακού τόπου πρέπει να μας ειδοποιήσει εγκαίρως.

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αυτή η συμφωνία θα ελεγχθεί από τους νόμους της Πολιτείας της Γιούτας, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπως ισχύει για συμφωνίες που συνήφθησαν και εξετελέσθησαν καθ’ ολοκληρίαν εντός της πολιτείας, χωρίς να θέσουν σε ισχύ οιεσδήποτε αρχές αντιθέσεων του νόμου. Σε οιανδήποτε ενέργεια προβείτε προς επιβολή εφαρμογής αυτής της συμφωνίας ή οιαδήποτε θέματα σχετιζόμενα με αυτόν τον δικτυακό τόπο θα παραπεμφθούν είτε σε πολιτειακά είτε σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, τα οποία ευρίσκονται στην Επαρχία της Σωλτ Λέηκ, της Γιούτας και διά του παρόντος συγκατατίθεσθε και υποτάσσεσθε στην προσωπική δικαιοδοσία τέτοιων δικαστηρίων για τους σκοπούς να έλθει ενώπιον της δικαιοσύνης οιαδήποτε τέτοια ενέργεια. Εάν οιαδήποτε διάταξη αυτής της συμφωνίας είναι παράνομη, άκυρη ή ανεπίδεκτης εφαρμογής γενικώς ή εν μέρει, οι λοιπές διατάξεις δεν θα επηρεασθούν, εκτός αν καθορίσουμε ότι η άκυρη ή ανεπίδεκτης εφαρμογής διάταξη αποτελεί βασικό όρο στη συμφωνία, οπότε σε αυτήν την περίπτωση μπορούμε, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τη συμφωνία.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Δεν είμαστε υπόλογοι για οιεσδήποτε ειδικές ή επακόλουθες καταστροφές, οι οποίες προκύπτουν από δική σας χρήση ή την αδυναμία χρήσεως από μέρους σας του υλικού σε αυτόν τον δικτυακό τόπο ή σε οιονδήποτε σύνδεσμο δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζονται, σε απολεσθέντα κέρδη, διακοπή επιχειρήσεως και απώλεια προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων στο δικό σας σύστημα μεταχειρίσεως πληροφοριών. Σε καμία περίπτωση, η συνολική μας υποχρέωση προς εσάς για πάσα ζημία, απώλεια και αιτία προς ενέργεια, δεν υπερβαίνει το ποσόν που επληρώθη από εσάς, εάν τυχόν υπάρχει, για τη διαδικασία προσπελάσεως αυτού του δικτυακού τόπου ή οιουδήποτε συνδεδεμένου δικτυακού τόπου.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΚΑΙ ΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΕΙΤΕ ΣΑΦΕΙΣ ΕΙΤΕ ΥΠΑΙΝΙΧΘΕΙΣΕΣ. ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΕΣΤΕΡΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΥΜΦΩΝΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΝΟΜΟ, ΑΠΟΠΟΙΟΥΜΕΘΑ ΠΑΣΑΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΑΦΗ Ή ΥΠΑΙΝΙΧΘΕΙΣΑ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΑΛΛΑ ΜΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΝΙΧΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΔΕΝ ΕΓΓΥΩΜΕΘΑ ΟΤΙ ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΣ Ή ΑΝΕΥ ΛΑΘΩΝ, ΟΤΙ ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ Ή ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ Ή Ο ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ

Η Εκκλησία του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών και η λέξη Μόρμον είναι τα σήματα κατατεθέντα της Intellectual Reserve, Inc.

Για περαιτέρω βοήθεια ή πληροφορίες σχετικώς με το υλικό πνευματικών δικαιωμάτων τής Εκκλησίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Intellectual Property Office [Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας] τής Εκκλησίας στο:

Τηλέφωνο: 1-801-240-3959 ή 1-800-453-3860, εσωτερικό 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Σε μερικές περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν 2 με 4 εβδομάδες για μία απάντηση.