ziontologist.org På verdensplan

Rettigheder og brug

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Ved at anvende denne hjemmeside accepterer du følgende vilkår. Anvend ikke denne hjemmeside, hvis du ikke kan acceptere vilkårene. Vi forbeholder os til enhver tid ret til at ændre disse vilkår, så vær opmærksom på eventuelle ændringer, når du anvender denne hjemmeside. Din fortsatte brug af hjemmesiden efter opslag af en eventuel ændring af vilkårene betyder, at du accepterer disse ændringer.

RETTIGHEDER OG FORBEHOLD

Denne side ejes og administreres af Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Alle materialer, som findes på denne hjemmeside (herunder grafik, tekst, ikoner, skærmbilleder, databaser og generelle oplysninger), enten ejer vi, eller har vi tilladelse til at anvende. Medmindre andet er angivet, må materialer fra denne hjemmeside udelukkende ses, downloades og udskrives til personligt og ikke-kommercielt brug. Derudover må materialerne gengives af personale ved nyhedsmedierne i traditionelle offentlige nyhedsfora, medmindre andet er angivet. Materiale fra denne hjemmeside må ikke anvendes på en anden hjemmeside eller et computernetværk uden vores tilladelse. Materiale fra denne hjemmeside må ikke videresendes eller distribueres til andre hjemmesider. Oplysninger fra denne hjemmeside (herunder navne og adresser på dem, som har indsendt oplysninger) må ikke anvendes til salg eller til at fremme salg af produkter eller ydelser, til kunderådgivning eller til noget andet kommercielt formål.

Uanset ovennævnte forbeholder vi os fuld ret til efter eget skøn at nægte, inddrage eller begrænse brugen af denne hjemmeside, herunder for så vidt angår gengivelse. Det er dog ikke vores ansvar at afgøre, hvad »rimelig anvendelse« betyder for dem, der ønsker at anvende materialer fra denne hjemmeside. Det er alene brugerens ansvar. Derudover er vi ikke forpligtede til at anføre yderligere kildeangivelser eller til at garantere, at materialer må anvendes på anden måde. Dette er brugerens ansvar. Kirken forholder sig dog retten til at forhindre krænkelse af dens materialer og til at fortolke begrebet "rimelig anvendelse".

LINK

Af hensyn til brugervenligheden kan denne hjemmeside indeholde links til hjemmesider, som administreres af andre. Disse hjemmesider vedligeholdes eller kontrolleres ikke af os, og vi er ikke ansvarlig for deres indhold. Selv om vi har bestræbt os på kun at indsætte links til gobe og passende hjemmesider, kan nogle af dem indeholde upassende eller anstødeligt materiale. Kontakt os straks, dersom du skulle støde på noget sådant, når du anvender denne hjemmeside. Vi antager, at de, som gør deres oplysninger tilgængelige på internettet, forventer, at de vil være offentligt og bredt tilgængeligt. Derfor mener vi, at det at indsætte links til andre hjemmesider er tilladt og i overensstemmelse med brugernes forventninger til internettet. Skulle adgang til en given hjemmeside blive begrænset, bør hjemmesidens administrator straks orientere os.

JURISDIKTION OG LOVGIVNING

Denne aftale henlægges under lovgivningen i staten Utah i USA, som om aftalen var indgået og opfyldt i staten. Fravigelige lovvalgsregler finder således ikke anvendelse. Ethvert søgsmål vedrørende håndhævelse af denne aftale eller nogen sager, som vedrører denne hjemmeside, skal indbringes for enten føderale eller statslige domstole i Salt Lake City i Utah, og du indvilliger hermed i, at disse domstole er det rette værneting for ethvert sådant søgsmål. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller helt eller delvist ikke kan håndhæves, påvirkes de resterende bestemmelser ikke, medmindre vi skønner, at den ugyldige bestemmelse er et grundlæggende vilkår i aftalen, i hvilket tilfælde vi forbeholder os ret til efter eget skøn at udbedre aftalen.

ANSVARSFRASKRIVELSE

Vi kan ikke holdes erstatningsansvarlige for eventuelle tab som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge materiale på denne hjemmeside eller dertil knyttede hjemmesider, herunder blandt andet indtægtstab, afbrydelse af igangværende forretninger og tab af programmer eller andre data på dit informationssystem. I intet tilfælde overstiger vores ansvar over for dig for tab eller for deraf følgende handlinger det beløb, du, om noget, måtte have betalt for adgang til denne hjemmeside eller nogen hjemmeside, der er indsat links til på denne.

FRALÆGGELSE AF ANSVAR

MATERIALET PÅ DENNE HJEMMESIDE OG HJEMMESIDER MED LINKS STILLES TIL RÅDIGHED, »SOM DET ER«, OG UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET. I VIDEST MULIGT OMFANG EFTER GÆLDENDE RET FRASKRIVER VI OS ETHVERT DIREKTE ELLER INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL EJENDOMSRET OG INDIREKTE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL BESTEMTE FORMÅL. VI GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE VIL VÆRE FRI FOR AFBRYDELSER ELLER FEJL, AT MANGLER VIL BLIVE RETTET ELLER AT DENNE HJEMMESIDE ELLER DEN UNDERSTØTTENDE SERVER ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER.

VAREMÆRKER

Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige og Ziontologist er registrerede varemærker og tilhører Intellectual Reserve, Inc.

Du kan kontakte Kirkens ophavsretskontor med spørgsmål eller for at få oplysninger om ophavsret på Kirkens materialer på:

Ring til: 001-801-240-3959 eller 001-800-453-3860, lokal 2-3959
Fax: 001-801-240-1187
E-mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Der må i visse tilfælde påregnes 2 til 4 ugers svartid.