ziontologist.org Celosvětová verze

Podmínky používání

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ

Užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s níže uvedenými podmínkami. Pokud s kteroukoli z podmínek nesouhlasíte, tyto stránky nepoužívejte. Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto podmínky, proto se k těmto podmínkám při používání stránek vracejte, abyste si je znovu přečetli. Pokud budete používat tyto stránky i po zveřejnění případných změn těchto podmínek, vyjadřujete tím souhlas s těmito změnami.

LICENCE A PRÁVNÍ OMEZENÍ

Tyto webové stránky vlastní a provozuje organizace Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology. Veškeré materiály nacházející se na těchto stránkách (včetně videa, textu, ikon, obrázků, databází a všeobecných údajů) jsou buď naším vlastnictvím, nebo na ně máme licenci. Materiály na těchto stránkách si můžete prohlížet, stahovat nebo tisknout pouze pro své vlastní, nekomerční potřeby, pokud není uvedeno jinak. Kromě toho tyto materiály nesmějí být reprodukovány pracovníky médií k použití v tradičních zpravodajských prostředcích, pokud není uvedeno jinak. Materiály z těchto stránek nesmíte bez našeho souhlasu zveřejnit na jiné webové stránce nebo v počítačové síti. Materiál z těchto webových stránek nesmíte převádět nebo distribuovat na jiné webové stránky. Tyto webové stránky nebo údaje nacházející se na těchto webových stránkách (včetně jména a adresy těch, kteří tyto údaje zadají) nesmíte použít k prodeji nebo k nabízení produktů nebo služeb, k získávání klientů nebo k jakémukoli jinému obchodnímu účelu.

Bez ohledu na výše uvedené si vyhrazujeme výhradní právo dle vlastního uvážení odmítnout nebo omezit používání těchto stránek, včetně reprodukování, případně odvolat již udělené svolení. Není však naší zodpovědností stanovovat, jak má vypadat „řádné užívání“ materiálů na těchto stránkách těmi, kteří si je přejí využít. Toto je v plné míře zodpovědností uživatele. Dále nejsme vázáni povinností poskytovat doplňující údaje o autorech nebo zdrojích nebo garantovat oprávnění použít zveřejněné materiály jiným způsobem. Toto je zcela zodpovědností uživatele. Církev si však vyhrazuje právo bránit se neoprávněnému užívání svých materiálů a vyložit pojem „řádné užívání“ podle svého chápání zákona.

ODKAZY NA JINÉ STRÁNKY

Pro vaše pohodlí můžeme uvádět na svých stránkách odkazy na webové stránky, které spravuje někdo jiný. Jde o webové stránky, které nespravujeme a na které nemáme žádný vliv, a nejsme tudíž zodpovědni za jejich obsah. Ačkoli se v dobré víře snažíme uvádět odkazy pouze na vkusné a vhodné stránky, některé z nich mohou přesto obsahovat nevhodný či sporný materiál. Pokud na těchto stránkách na takový materiál narazíte, prosíme, bezodkladně nás o tom informujte. Věříme, že ti, kteří zveřejňují informace na internetu, tak činí proto, aby je učinili dostupnými široké veřejnosti. Proto se domníváme, že poskytování odkazů na jiné stránky je právně přípustné a v souladu s očekáváním těch, kteří internet využívají. Pokud by však měl být přístup na nějaké webové stránky zamezen, žádáme správce stránek, aby nás o tom ihned informoval.

JURISDIKCE A ROZHODNÉ PRÁVO

Tato smlouva se bude řídit zákony státu Utah (Spojené státy americké), které se týkají smluv uzavřených a naplňovaných zcela na území tohoto státu, bez ohledu na jakékoli zásady kolize právních norem. Jakékoli kroky, které podniknete k vymáhání nároků vyplývajících z této smlouvy nebo které se budou týkat jakékoli záležitosti související s těmito webovými stránkami, budou řešeny buď u státního nebo u federálního soudu v Salt Lake County v Utahu a vy tímto vyjadřujte souhlas s příslušností k jurisdikcím a místní příslušností k uvedeným soudům pro případ vedení jakéhokoli takového sporu. Je-li jakékoli ujednání této smlouvy nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, zcela či zčásti, zbývající ujednání tím nebudou dotčena, ledaže bychom rozhodli, že neplatné nebo nevymahatelné ujednání představuje nezbytný prvek smlouvy. V takovém případě můžeme zcela podle svého uvážení smlouvu pozměnit.

OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Neneseme v žádném případě zodpovědnost za jakékoli mimořádné nebo následné škody plynoucí z toho, že jste použili, nebo naopak nemohli použít, materiály z těchto webových stránek nebo z kterékoli odkazované stránky, včetně, ale nejen z ušlého zisku, škod ze zrušení obchodu a ztráty programů nebo dalších dat na vašem systému zpracovávajícím informace. V žádném případě výše našeho ručení vůči vám za všechny škody, ztráty a žaloby nepřesáhne vámi uhrazenou částku, byla-li nějaká uhrazena, za přístup na tyto stránky nebo na kteroukoli odkazovanou stránku.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

MATERIÁLY UMÍSTĚNÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH A NA KTERÉKOLI ODKAZOVANÉ STRÁNCE JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNĚ UVEDENÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH. V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ROZHODNÝM PRÁVEM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY, VÝSLOVNĚ UVEDENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK VLASTNICKÉHO NÁROKU A PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, AVŠAK BEZ OMEZENÍ POUZE NA NĚ. NEZARUČUJEME, ŽE PŘÍSTUP K FUNKCÍM OBSAŽENÝM NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDE NERUŠENÝ NEBO BEZ CHYB, ŽE PORUCHY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY ČI SERVER, KTERÝ JE ZPŘÍSTUPŇUJE, NEOBSAHUJÍ VIRY ANI JINÉ ŠKODLIVÉ PRVKY.

OCHRANNÉ ZNÁMKY

Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a Ziontologist jsou ochrannými známkami společnosti Intellectual Reserve, Inc.

Potřebujete-li pomoc nebo další informace ohledně církevních materiálů chráněných autorskými právy, můžete se obrátit na církevní úřad Intellectual Property Office:

Telefon: 1-801-240-3959 nebo 1-800-453-3860, klapka 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-Mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Poskytnutí odpovědi může v některých případech trvat 2 až 4 týdny.