ziontologist.org Celosvětová verze

Ochrana osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů a pro naše přidružené právní subjekty (které jsou v tomto dokumentu souhrnně označovány výrazy „Církev“, „my“, „nám“ a dalšími podobnými pojmy a zájmeny) důležitá. Tyto zásady ochrany osobních údajů představují obecné prohlášení týkající se toho, jak shromažďujeme, používáme a zpracováváme osobní údaje, které uvádíte na našich internetových stránkách nebo v našich internetových aplikacích (dále jen „stránky“). Naší snahou je shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje způsobem, který neodporuje místním právním předpisům v zemích, kde osobní údaje shromažďujeme. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na tyto stránky, které vlastní a provozují organizace Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology nebo FamilySearch International (jak je konkrétně uvedeno na domovské stránce těchto internetových stránek).

Ve vybraných oblastech mohou právní subjekty přidružené k Církvi uplatňovat pozměněné zásady ochrany osobních údajů, tak aby byly v souladu s příslušnými místními právními předpisy. Je-li nutné uplatnit pozměněné opatření, budeme vás o tom zvlášť informovat.

Většinu našich stránek si můžete prohlížet, aniž byste museli uvádět jakékoli osobní údaje. Jsou-li osobní údaje vyžadovány, řídíme se následujícími zásadami ochrany osobních údajů, jež se týkají toho, jak shromažďujeme, používáme, zveřejňujeme, převádíme a uchováváme vaše údaje.

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Shromažďování osobních údajů. Když si vytvoříte účet LDS Account (ať již přímo, nebo prostřednictvím stránek FamilySearch), zaregistrujete si účet na některých našich stránkách, přidáte na svůj profil jakékoli údaje nebo učiníte cokoli tomu podobného, můžeme od vás nebo z vašich záznamů o členství (připadá-li to v úvahu), shromáždit neboli získat osobní údaje, včetně vašeho jména, poštovní adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, fotografie, nastavení kontaktních údajů, nastavení profilu a údajů o vaší církevní jednotce, avšak ne výhradně pouze je.

  Rovněž můžeme shromažďovat data, která nám odešle vaše zařízení připojené na internet nebo internetový prohlížeč (včetně IP adresy), kdykoli navštívíte některé naše stránky.

 2. Nakládání s osobními údaji Údaje, které nám poskytnete, můžeme používat k těmto účelům: a) abychom vás mohli kontaktovat; b) abychom mohli vyhovět vaší žádosti; c) abychom vás mohli požádat o dobrovolnou zpětnou vazbu týkající se našich stránek, jejich vlastností a obsahu; nebo d) aby nám pomohly naplňovat naše poslání.

  Vaše osobní údaje můžeme použít také k interním účelům, jako jsou audity, analýza dat, řešení problémů se systémem nebo výzkum.

  Kromě toho můžeme vámi poskytnuté osobní údaje i údaje, které nám odešle váš internetový prohlížeč (viz bod 10 níže), použít k tomu, abychom odhalili uživatele, u nichž je zřejmé, že chtějí naše stránky poškodit, a abychom své stránky mohli přizpůsobovat uživatelským návykům a preferencím.

  Pokud by vaše údaje měly být použity jiným než výše uvedeným způsobem, budeme vás o tom zvlášť informovat a vyžádáme si váš souhlas, bude-li to vyžadováno platnými právními předpisy.

  Čas od času vás také můžeme informovat o určitých funkcích, u nichž se budete moci rozhodnout, zda je využijete, či nikoli.

 3. Nakládání s údaji uvedenými v církevních záznamech o členství. Pokud jste členem/členkou Církve, mohou být vaše všeobecné osobní údaje o členství (například jméno, adresa a telefonní číslo), jakož i jakékoli jiné nepovinné údaje, které se nám rozhodnete poskytnout (například e-mailová adresa, fotografie a tak dále) poskytnuty dalším členům vašeho sboru či odbočky a kůlu či okrsku k interním církevním účelům. Je-li to vyžadováno zákonem, je k tomu nejdříve potřeba váš souhlas. Některé vaše údaje mohou být v omezené a vyhrazené podobě viditelné také na našich internetových stránkách, včetně LDS.org. Sdílení svých osobních údajů můžete zakázat nebo můžete omezit poskytnutí nepovinných údajů tím, že provedete příslušné úpravy v nastavení svého profilu na daných stránkách.

  Údaje uvedené v církevních záznamech o členství, včetně vašich osobních kontaktních údajů, mohou být dále předány církevním vedoucím k interním církevním účelům.

 4. Vkládání příspěvků a dalšího obsahu. Na některých našich stránkách můžete na vybraných místech vkládat vlastní obsah a komentáře. Některé vaše příspěvky jsou určeny jen pro vaši potřebu a nemá k nim přístup nikdo jiný (například osobní on-line poznámky, zápisky do deníku či podobné funkce). Jiný vámi zadaný obsah však může být veřejně přístupný, a může si ho tedy prohlížet kdokoli (například psaná svědectví nebo on-line komentáře na určitých místech na našich stránkách).

  V případech, kdy vaše příspěvky mají být zveřejněny nebo předány třetí straně, vás požádáme o výslovné svolení, a to buď ve chvíli, kdy si budete vytvářet samostatný profil (například na stránkách ziontologist.org nebo familysearch.org), nebo v okamžiku, kdy budete svůj příspěvek odesílat (například při ukládání videí nebo genealogických údajů). Doporučujeme vám, abyste byli při zadávání obsahu, který má být veřejně přístupný, opatrní a abyste neuváděli žádné informace, které by mohly způsobit nějakou škodu či újmu, nebo by mohly představovat riziko vzniku škody či újmy, jak pro vás, tak pro druhé.

  Veškerý vámi zadaný obsah bude uložen buď v našem systému, nebo v systémech přidružených třetích stran (jak je to definováno v bodě 7A níže). Ačkoli se při ochraně vašich příspěvků před neautorizovaným přístupem, zveřejněním nebo úpravou (jak je to definováno v bodě 8 níže) řídíme danými standardy, nemůžeme zaručit úplné soukromí a v některých případech se můžeme rozhodnout nebo můžeme být přinuceni zákonem sdělit tyto informace třetí straně, jak je to popsáno v bodě 7 těchto zásad.

  Ačkoli nemáme povinnost vaše příspěvky monitorovat, vyhrazujeme si právo tak činit dle vlastního uvážení. Také si vyhrazujeme právo zablokovat nebo odstranit jakýkoli obsah, který vyhodnotíme jako nevhodný, obscénní, pornografický, nemravný, vulgární, násilnický, obtěžující, hanlivý, urážlivý, protiprávní, výhrůžný nebo jakkoli jinak závadný a nežádoucí, bez ohledu na to, zda jde o příspěvek soukromý nebo veřejný. Jelikož nekontrolujeme každý příspěvek či obsah, který je vložen na naše stránky prostřednictvím všech dostupných funkcí, nemůžeme zaručit, že v případě, kdy nás informujete o skutečnosti, že byl někdo konkrétní poškozen či utrpěl újmu nebo je vystaven riziku poškození či újmy, budeme schopni podniknout příslušné ochranné kroky.

  Kdykoli se dozvíme o obsahu, který vyhodnotíme jako nevhodný nebo který by mohl ohrozit utajení vašich osobních či důvěrných dat nebo osobních či důvěrných dat kohokoli jiného, podnikneme v dobré víře kroky k tomu, abychom daný obsah zablokovali či odstranili.

 5. Uchovávání údajů. Shromážděné osobní údaje a příspěvky uchováváme po přiměřeně dlouhou dobu, dokud není splněn účel takto shromážděných dat, a poté tyto údaje ze svých záznamů vymažeme, s výjimkou omezených historických údajů z vašeho profilu, všeobecných genealogických záznamů a členských záznamů, jež se uchovávají jako součást trvalých genealogických či církevních historických záznamů.

 6. Přístup k údajům. Naší snahou je zajistit aktuálnost a správnost vašich osobních údajů, přičemž se spoléháme na vás, že budete dbát na to, aby vaše osobní údaje byly úplné a správné. Své osobní údaje můžete ověřit, opravit či odstranit během registrace na konkrétních stránkách, na svém profilu nebo prostřednictvím svého účtu LDS Account, podle dané situace.

  Pokud jste člen, resp. členka Církve, některé vaše osobní údaje mohou být aktualizovány pouze tak, že se příslušné změny zaznamenají do církevních záznamů o členství. To lze udělat tak, že se obrátíte na referenta své církevní jednotky a požádáte ho o provedení změn. Pokud při změně či aktualizaci svých osobních údajů narazíte na jakékoli problémy, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Poté, co váš e-mail obdržíme, uděláme, co bude v našich silách, abychom vám odpověděli ve lhůtě 30 dnů. Pokud nebudeme moci vyhovět vaší žádosti do 30 dnů nebo vám nebudeme moci zajistit přístup k požadovaným informacím, důvody vám vysvětlíme.

 7. Sdílení osobních údajů a jejich zveřejnění. Vaše osobní údaje považujeme za důvěrné a neobchodujeme s nimi. Tyto údaje neposkytujeme třetím stranám, kromě následujících případů (nebo případů, kdy vás o tom zvlášť informujeme a předběžně k tomu získáme vaše svolení):

  • A.Externí poskytovatelé služeb. Osobní údaje můžeme poskytnout třetí straně v případě, kdy je tato strana potřebuje k tomu, aby pro nás mohla zajistit určité interní funkce (například zpracování plateb, údržbu stránek, bezpečnost, analýzu dat, webhosting a tak dále). V takových případech jsou tito externí poskytovatelé služeb vázáni smlouvou, že budou veškeré osobní údaje chránit před jakýmkoli dalším použitím (včetně marketingových účelů) nebo přenosem a že s nimi budou nakládat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a s dalšími průmyslovými standardy.

  • B.Církevní subjekty. Osobní údaje můžeme poskytovat jakémukoli k Církvi přidruženému subjektu, aby tak mohly být naplňovány církevní záměry. V případě převodu členských záznamů z Evropské unie se opíráme o standardní smlouvy mezi jednotlivými subjekty Církve v souladu se zákonnými požadavky Evropské unie. V případě zadání osobních údajů na internetu považujeme poskytnutí takových údajů za projev informovaného souhlasu, kterým daný návštěvník souhlasí se zpracováním svých údajů i s převedením osobních údajů ze zahraničí do Spojených států amerických (tam, kde to připadá v úvahu) za takovým účelem, k němuž byly tyto údaje poskytnuty.

  • C.Zákonné požadavky. K vašim osobním údajům, příspěvkům, zápiskům do deníku, on-line chatu, osobním poznámkám, obsahu a dalším činnostem na jakékoli naší stránce můžeme získat přístup a můžeme tato data zveřejnit v případě, kdy v dobré víře dojdeme k závěru, že takovýto krok je vyžadován na základě soudního rozhodnutí nebo jiného právního či správního požadavku nebo na základě jakýchkoli jiných zákonných požadavků. Dále můžeme vaše osobní údaje i další informace zveřejnit v případech, kdy v dobré víře usoudíme, že je vhodné či nezbytné zabránit porušování dalších našich smluv; přijmout předběžná opatření proti rizikům; ochránit práva, majetek či bezpečnost našich stránek, jednotlivců nebo veřejnosti; zachovat a ochránit bezpečnost a integritu našich služeb či infrastruktury; ochránit nás a naše služby před podvodnými, poškozujícími či protiprávními kroky; vyšetřit stížnosti či obvinění třetích stran a bránit se proti nim; nebo pomoci orgánům činným v trestním řízení.

 8. Ochrana údajů. K ochraně získaných osobních údajů před ztrátou, zneužitím a neoprávněnými úpravami a k ochraně jejich důvěrnosti používáme rozmanitá technická a organizační opatření. Bezpečnostní opatření pravidelně kontrolujeme a vyhodnocujeme a zvažujeme možnosti použití nových vhodných bezpečnostních technologií a metod. K přenosu dat na našich přihlašovacích stránkách rovněž používáme nejnovější šifrovací technologie. Nicméně jelikož nemůžeme zaručit stoprocentní bezpečnost těchto šifrovacích technologií, buďte prosím při zadávání osobních údajů na internetu opatrní.

 9. Údaje třetí strany. Tam, kde to umožňují místní právní předpisy, můžete zadat osobní údaje, včetně kontaktních údajů, jiného člověka (jinými slovy údaje třetí strany), abyste nám umožnili tuto osobu kontaktovat, dodat jí objednané produkty či služby nebo jiným obdobným způsobem vyhovět vaší žádosti. Takto shromážděné údaje budou použity výhradně k vyřízení vaší žádosti. Když zadáváte osobní údaje jiného člověka, musíte nejprve od dotyčné osoby získat výslovný souhlas, je-li to vyžadováno místními právními předpisy.

  Pokud jste nám vy sami nebo někdo jiný poskytli osobní kontaktní údaje a přejete si, abychom vás již dále nekontaktovali, využijte prosím příslušné odkazy k odhlášení nebo vyřazení ze seznamu adres, které se nacházejí na konkrétních stránkách, v informačním bulletinu, e-mailu apod.

 10. Pasivní sběr údajů – sledovací technologie, cookies a průhledné GIFy. Když navštívíte kterékoli naše stránky, naše servery či filtrační systémy mohou shromažďovat údaje, které váš internetový prohlížeč odesílá pokaždé, když navštívíte nějaké stránky. K těmto údajům mohou patřit (mimo jiné) typ prohlížeče, váš operační systém, vaše jazykové nastavení, stránka, z níž jste se prostřednictvím odkazu dostali na naše stránky, datum a čas jednotlivých požadavků návštěvníka stránek a informace, které na našich stránkách vyhledáváte.

  Ke sběru informací a údajů využíváme také cookies a průhledné GIFy. Cookie je velmi malý datový soubor sloužící k přenosu informací na váš pevný disk nebo do vašeho internetového prohlížeče za účelem uchovávání určitých záznamů. Cookie slouží jako jakýsi štítek, díky němuž naše stránky rozpoznají váš internetový prohlížeč, když se na ně vrátíte někdy v budoucnu. Průhledný obrázek ve formátu GIF (také nazývaný webový maják) se používá spolu s cookies k tomu, abychom lépe poznali, jak návštěvníci používají naše stránky. Průhledný GIF je většinou transparentní obrázek umístěný na internetové stránce. Pomocí průhledných GIFů můžeme monitorovat vaše chování v okamžiku, kdy otevřete nějakou internetovou stránku, a díky tomu je pro nás lehčí sledovat a zaznamenávat činnost rozpoznaných prohlížečů. Díky průhledným GIFům můžeme například sledovat návštěvnost určité webové stránky a monitorovat celkové využívání našich stránek a sledovat webový provoz.

  Tyto údaje shromažďujeme proto, abychom lépe poznali, jak naše stránky používáte a jak se na nich chováte, abychom tak mohli zlepšovat váš dojem z jejich prohlížení. Tyto údaje můžeme také předat svým zaměstnancům, smluvním partnerům, poskytovatelům služeb a přidruženým subjektům, jak je to popsáno v bodě 7.

  Nastavení svého prohlížeče můžete změnit tak, aby vůbec cookies nepřijímal nebo aby vás upozornil před přijetím cookie ze stránek, které navštívíte. Pokud se však rozhodnete cookies nepřijímat, nebudete možná moci využívat některé části nebo funkce našich stránek.

 11. Dodržování zásad a otázky týkající se ochrany osobních údajů. Zaměstnáváme referenta úseku ochrany osobních údajů, který pomáhá zajišťovat dodržování těchto zásad a odpovídá na případné dotazy týkající se ochrany údajů nebo jiných bezpečnostních záležitostí. Tento referent také pomáhá školit zaměstnance Církve ohledně dodržování těchto zásad. Dotazy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů nebo bezpečnosti osobních dat, které zpracováváme, můžete zaslat e-mailem, faxem nebo poštou na následující adresy a čísla:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 1-801-240-1187
  Adresa: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Ochrana osobních údajů dětí. Na většině našich stránek vědomě neshromažďujeme osobní údaje od dětí mladších 13 let. Jakékoli naše stránky, které shromažďují osobní údaje dětí, tak činí pouze na základě předchozího informování rodiče či opatrovníka dítěte a jeho výslovného souhlasu a v souladu s platnými právními předpisy. Důrazně doporučujeme, aby nezletilé děti (mladší 18 let) předtím, než odešlou jakékoli osobní údaje komukoli na internetu, požádali rodiče o svolení, a povzbuzujeme rodiče, aby učili své děti bezpečnému používání internetu.

 12. Odkazy na stránky třetích stran. Neodpovídáme za zásady ochrany osobních údajů jakýchkoli stránek třetích stran ani za jejich obsah. V zájmu vlastní ochrany byste se měli seznámit se zásadami jiných stránek, abyste se ujistili, že splňují vaše očekávání spojená s ochranou osobních údajů.

 13. Změny zásad ochrany osobních údajů v budoucnu. Tyto zásady ochrany osobních údajů pravidelně vyhodnocujeme a podle potřeby můžeme jakékoli jejich části změnit, upravit, doplnit nebo odstranit. Pokud změníme tyto zásady způsobem, který bude mít vliv na používání vašich osobních údajů, upozorníme vás na to buď na tomto místě, nebo na naší domovské stránce. Zároveň přitom zaktualizujeme datum revize uvedené na konci popisu těchto zásad. Doporučujeme vám, abyste si tyto zásady čas od času procházeli, abyste tak byli obeznámeni s případnými změnami.

Datum účinnosti

Tato verze zásad ochrany osobních údajů vstoupila v platnost 1. února 2012.