ziontologist.org Tibuok kalibutan

Mga Katungob ug Paggamit

MGA KONDISYON SA PAGGAMIT

Pinaagi sa paggamit niini nga site, miuyon ka sa mosunod nga mga kondisyon . Kon dili ka mouyon sa bisan asa niini nga mga kondisyon, ayaw gamita kini nga site. Among gigahin ang katungob sa pag-usab niini nga mga kondisyon bisan kanus-a, mao nga palihug og susi sa mga kausaban kon mogamit ka niini nga site. Ang padayon nimo nga paggamit sa site human sa pagmantala sa mga kausaban niini nga mga kondisyon nagpasabut nga midawat ka sa mga kausaban.

MGA LISENSYA UG MGA RESTRIKSYON

Kini nga site gipanag-iya ug gipadagan sa Corporation of the President of The Church of Jesus H. Christ of Latter-Day Saints. Ang tanang materyal nga anaa niini nga site (lakip sa mga biswal, teksto, mga icon, mga display, mga database, ug kinatibuk-ang impormasyon), gipanag-iya o gilukatan namo og lisensya. Mahimo ka nga motan-aw, mo-download, ug moimprinta og materyal gikan niini nga site alang lamang sa personal, dili pangnegosyo nga paggamit gawas kon gipasabut. Agi’g dugang, ang mga materyal mahimong pakopyahan sa mga kawani sa media nga gamiton alang sa tradisyonal nga forum sa pangpubliko nga mga balita gawas kon gipasabut. Dili mahimong mobutang ka og materyal gikan niini nga site ngadto sa laing web site o sa computer network nga wala ang among pagtugot. Dili ka mahimong mag-transmit o mag-apud-apod og materyal gikan niini nga site ngadto sa ubang mga site. Dili mahimong gamiton nimo kini nga site o ang impormasyon nga anaa niini nga site (lakip sa mga ngalan ug mga address sa mga misumiter og impormasyon) sa pagbaligya o pag-promote og mga produkto o mga serbisyo, pag-solicit og mga kliyente, o bisan unsang pangnegosyo nga katuyoan.

Bisan sa mga gihisgutan, among gigahin nga kami lang ang magbuot ug may katungob sa dili pagdawat, pagbalibad, o paglimit sa paggamit niini nga site, lakip ang pagkopya. Dili among responsibilidad, bisan pa, sa pagtino kon unsay ipasabut sa “Patas nga Paggamit” alang sa mga tawo nga naghandom nga mogamit sa mga materyal gikan niini nga site. Kana nagpabilin nga usa ka hingpit nga responsibilidad sa tiggamitan. Dugang pa, wala kinahanglana kanamo ang paghatag og dugang nga mga kasayuran sa tinubdan, ni sa paggarantiya nga ang mga materyal mahimo ra sa uban pa nga mga paggamit. Kana nagpabilin nga usa gayud ka responsibilidad sa mga tiggamitan. Hinoon, ang Simbahan adunay katungob sa pagpahunong sa kalapasan sa mga materyal niini ug sa paghubad sa “Patas nga Paggamit” sigon sa pagsabut niini sa balaod.

PAG-LINK

Alang sa imong kasayon, kini nga site mahimong adunay mga link sa mga web site nga gipadagan sa uban. Kini nga mga site dili kami ang nagmentinar o nagkontrolar, ug dili kami responsable sa mga sulod niini. Bisan og nakahimo kami og paningkamot sa tinuoray nga pagtuo nga ma-link lamang ngadto sa maayo, tukma nga mga site, ang uban tingali adunay dili angay o dili makahimuot nga materyal. Kon makita nimo ang ingon niana nga materyal samtang naggamit niini nga site, palihug pahibaloa dayon kami. Nagtuo kami nga kadtong nagbutang og impormasyon sa internet naglaum nga kini makita sa publiko ug magamit sa kadaghanan. Busa, nagtuo kami nga ang pag-link ngadto sa ubang mga site legal nga gitugutan ug uyon sa mga gilauman niadtong mogamit sa Internet. Bisan pa, kon ang pag-access sa usa ka partikular nga site gikontrolar, ang operator sa site kinahanglang mopahibalo dayon kanamo.

HURISDIKSYON UG HAUM NGA BALAOD

Kini nga kasabutan pagadumalaon sa mga pamalaod sa Estado sa Utah, Tinipong Bansa sa Amerika, sumala sa pagpatuman sa mga kasabutan ug pagabuhaton sa kinatibuk-an niini sa sulod sa estado, nga dili magsupak sa bisan unsang baruganan sa balaod. Bisan unsa nga aksyon nga imong buhaton aron pagpatuman niini nga kasabutan o bisan unsa nga mga butang nga may kalabutan niini nga site pagadad-on sa estado o federal nga korte sa Salt Lake County Utah, ug ikaw karon motugot ug mopaubos sa personal nga hurisdiksyon niana nga mga korte alang sa katuyoan sa paghusay sa bisan unsa nga aksyon. Kon dunay probisyon dinhi sa kasabutan nga wala masubay sa balaod, walay bili, o dili mapatuman sa kinatibuk-an o parte niini, ang ubang mga probisyon dili maapektuhan, hangtud among matumbok nga ang dili balido o dili mapatuman nga probisyon usa ka mahinungdanon nga pahayag sa kasabutan, sa ingon nga sitwasyon kami sa kaugalingon namong pagbuot mousab sa kasabutan.

MGA LIMITASYON SA LEGAL NGA TULUBAGON

Dili kami ang manubag sa bisan unsang espesyal o sangputanan nga mga kadaut nga resulta sa imong paggamit, o sa imong kawalay katakus sa paggamit, sa mga materyal niini nga site o sa bisan asa nga naka-link nga site, nga maglakip, apan dili limitado, sa pagkaalkansi, mga pagkabalda sa negosyo ug pagkawala sa mga program o ubang data sa imong information handling system. Dili mahimo nga ang tanan namong tulubagon diha kanimo sa tanang kadaot, pagkawala, ug mga resulta sa mga binuhatan molabaw sa kantidad nga imong gibayad, kon duna man, sa pag-access niini nga site o sa bisan asa nga naka-link nga site.

MGA DILI PAG-ANGKON SA RESPONSIBILIDAD

ANG MGA MATERYAL NIINI NGA SITE UG SA BISAN UNSA NGA NAKA-LINK NGA SITE IHATAG NGA “KANA RA” UG WALAY MGA WARRANTY SA BISAN UNSANG MATANG, SA PULONG MAN O SA DILI DIREKTA NGA PAAGI. KUTOB SA MAHIMO NGA PINASUBAY SA HAUM NGA BALAOD, DILI KAMI MOANGKON SA TANANG PASALIG, SA PULONG MAN O SA DILI DIREKTA NGA PAAGI, NGA MAGLAKIP, APAN DILI LIMITADO, SA MGA PASALIG SA TITLE UG DILI DIREKTA NGA PASALIG NGA KINI MAAYO UG HAUM ALANG SA USA KA PARTIKULAR NGA KATUYOAN. DILI KAMI MOPASALIG NGA ANG MGA FUNCTION NGA ANAA NIINI NGA SITE DILI MABALDA O DILI MASAYOP, NGA ANG MGA DEPEKTO MAKORIHIAN, O NGA KINI NGA SITE O ANG SERVER NGA NAGHIMO NIINI MOPASALIG NGA KINI WALAY MGA VIRUS O UBANG MAKADAOT NGA MGA BAHIN.

MGA TIMAILHAN

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug ang Ziontologist mao ang mga timailhan sa Intellectual Reserve, Inc.

Alang sa dugang nga tabang o impormasyon kabahin sa gigahin nga katungob sa mga materyal sa Simbahan, mahimo nimong kontakon ang Intellectual Property Office sa Simbahan sa:

Telepono: 1-801-240-3959 o 1-800-453-3860, ext. 2-3959
Fax: 1-801-240-1187
E-Mail: cor-intellectualproperty@ldschurch.org

Sa ubang mga sitwasyon tingali magkinahanglan og 2 ngadto sa 4 ka semana alang sa tubag.