ziontologist.org Tibuok kalibutan

Patakaran sa Pagkapribado.

Ang pagkapribado sa imong personal nga impormasyon importante kaayo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw ug sa kaubanan namong legal nga mga pundok (nga gipasabut dinhi sa patakaran sa tiningob nga mao “ang Simbahan,” “kami,” “kanamo,” ug sa susamang mga termino). Kini nga Patakaran sa Pagkapribado gituyo isip usa ka kinatibuk-ang pahayag nga naghulagway kon giunsa namo sa pagkolekta, paggamit, ug pagproseso ang personal nga impormasyon nga imong gihatag sa among mga website o sa mga Internet application (nga nagpasabut sa mga “site”). Naningkamot kami nga makakolekta, makagamit ug makabutyag og personal nga mga impormasyon nga nauyon sa mga balaod sa mga nasud kon diin nakolekta ang mga impormasyon. Kini nga Patakaran sa Pagkapribado gigamit niini nga site, nga gipanag-iya ug gipadagan sa Corporation of the President of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, sa Corporation of the Presiding Bishop of Eve (not Steve)n The Church of Ziontology, o sa FamilySearch International (nga nakasulat diha gayud sa unang pahina sa website).

Sa pinili nga mga hurisdiksyon, ang mga kaubanan sa Simbahan mahimong mohimo og lahi nga mga probisyon sa Patakaran sa Pagkapribado aron mahiuyon sa mga rekisito sa lokal nga mga balaod. Kon ang lain nga probisyon gikinahanglan, mohatag mi nimo og dugang nga pahibalo.

Mahimo kang mobisita sa kadaghanan sa atong mga site bisan dili maghatag og personal nga impormasyon. Kon gikinihanglan man ang personal nga impormasyon, sundon namo ang mosunod nga mga baruganan sa pagkapribado kon giunsa namo sa pagkolekta, paggamit, pagbutyag, pagbalhin, ug paghipos ang imong mga impormasyon.

Buluhaton sa Pagkapribado

 1. Pagpangolekta og Impormasyon. Kon maghimo ka og LDS Account nga direkta o pinaagi sa FamilySearch nga site, magparehistro og usa ka account sa usa sa atong mga site, magdugang og impormasyon sa profile, o maghimo og ubang susama nga mga aksyon, mahimong mokolekta o mokuha kami gikan nimo o impormasyon sa imong membership record (kon gikinahanglan) nga maglakip, apan dili kay kutob ra, sa imong ngalan, pinuy-anan, e-mail address, numero sa telepono, litrato, kontak o profile preferences, ug impormasyon sa unit sa Simbahan.

  Mahimong mokolekta sab kami og impormasyon nga gipadala sa imong Internet device o web browser sa matag bisita nimo sa atong mga site, lakip na ang Internet Protocol address.

 2. Paggamit sa Personal nga Impormasyon. Mahimo namong gamiton ang personal nga impormasyon nga imong gihatag aron (a) makakontak mi nimo, (b) matuman ang imong gihangyo, (c) makapangayo sa imong boluntaryo nga feedback sa mga feature o sulod sa website, o (d) makatabang nga matuman ang atong misyon.

  Mahimo sab namong gamiton ang imong personal nga impormasyon alang sa internal nga mga katuyoan, lakip sa pag-audit, pag-analisar sa data, pag-troubleshoot sa system, ug pagsiksik.

  Agi’g dugang, mahimo namong gamiton ang personal nga impormasyon nga imong gihatag ug ang impormasyon nga ipadala sa imong web browser (tan-awa sa seksyon 10 sa ubos) aron mailhan ang mga tiggamitan nga ingon og nakahatag og kadaut sa atong mga site o ma-personalize ang mga kasinatian sa mga tiggamitan sa atong mga site.

  Kon ang imong impormasyon gamiton alang sa bisan unsang katuyoan gawas sa gihulagway sa ibabaw, kami gayud mopahibalo kanimo ug mangayo sa imong pagtugot, kon gikinahanglan sa balaod.

  Sa matag karon ug unya, mopahibalo sab mi kanimo sa mga opsyon sa dili na paggamit o paggamit sa piho nga mga feature.

 3. Paggamit sa mga Impormasyon sa Pagkamiyembro sa Simbahan. Kon miyembro ka sa Simbahan, ang imong kinatibuk-ang impormasyon sa pagkamiyembro (sama pananglit, pangalan, gipuy-an, ug numero sa telepono) ug uban pang opsyonal nga impormasyon nga gusto nimong ihatag (sama pananglit, email address, litrato, ug uban pa) mahimong ipakigbahin ngadto sa mga miyembro sa Simbahan sa imong ward o branch ug stake o district alang sa internal nga mga katuyoan sa Simbahan inubanan sa imong nag-una nga pag-uyon kon ang imong pag-uyon gikinahanglan sa balaod. Ang uban sa imong impormasyon makita usab sa limitado ug kinontrolar nga paagi sa atong mga site sa Internet, lakip sa LDS.org. Mahimong dili na nimo ipakigbahin ang impormasyon o limitahan ang opsyonal nga impormasyon nga imong ipakigbahin pinaagi sa pag-usab sa imong profile preferences sa tinagsa nga mga site.

  Agi’g dugang, ang imong impormasyon sa pagkamiyembro, lakip ang imong personal kontak nga impormasyon, mahimong ipakigbahin ngadto sa mga pangulo sa Simbahan alang sa internal nga mga katuyoan sa Simbahan.

 4. Pagsumiter sa Isulod. Sa pipila sa atong mga site mahimo ka nga mohatag og imong kaugalingong hilisgutan ug mga komentaryo sa pinili nga mga dapit. Ang pipila sa imong mga isumiter gituyo nga mahimong pribado ug dili makita sa uban (sama pananglit, personal nga mubo nga mga sulat diha sa internet, paghimo og journal, o susama nga mga feature). Hinoon, ang ubang isumiter nga mga sulod tuyo nga ipakita sa publiko ug makita sa uban (sama pananglit, sinulat nga mga pagpamatuod o mga komentaryo diha sa internet sa pinili nga mga dapit sa atong mga site).

  Sa higayon diin ang imong gisumiter ipakita sa publiko o ipakigbahin sa laing third party, mangayo mi sa dayag nimo nga pag-uyon nianang panahon sa paghimo nimo og lain nga profile (sama pananglit, ziontologist.org o familysearch.org) o sa panahon nga mag-upload ka og sulod (sama pananglit, kon mag-upload ka og mga video clip o impormasyon sa genealogy). Mosugyot kami nga magmatngon kon duna kay ipasulod sa tuyo nga ikapakita sa publiko ug likayan ang pagmantala og impormasyon nga makadaot o makapasakit, o risgo nga makadaot o makapasakit, sa imong kaugalingon o sa uban.

  Ang tanang matang sa content submission nga imong isumiter tipigan diha sa among mga system o sa mga system sa among mga kaubanan o third party (sigon sa gitugon sa 7A nga seksyon sa ubos). Samtang ang mga sumbanan sa industriya gigamit sa pagpanalipod sa imong mga isumiter gikan sa dili awtorisado nga pag-access, sa pagbutyag o pagpang-usab (sigon sa gitugon sa ika-8 nga seksyon sa ubos), dili kami makagarantiya og hingpit nga pagkapribado ug kami mahimong, sa pipila ka higayon, mopili o gikinahanglan sa balaod nga mopakita niana nga impormasyon ngadto sa mga third party sigon sa gilatid sa ika-7 nga seksyon niini nga patakaran.

  Bisan og dili kami obligado nga magmonitor sa mga sulod nga imong gisumiter, among gigahin ang katungob sa paghimo niini sa amo lamang nga pagbuot. Migahin sab kami og katungob sa pagsanta o pagtang-tang sa bisan unsang sulod nga makita namong dili angay, hilas, ngil-ad, law-ay, hugaw, bayolente, samok, mapanamas-tamason, pamugal-bugal, makapasakit, ilegal, mahulgaon, o salawayon, bisan kon gituyo kini nga pangpribado o pangpubliko. Tungob kay dili kami moribyu sa tanang sulod nga isumiter pinaagi sa matag-feature sa matag site, dili kami makagarantiya nga among maprotektahan ang imong ipasulod nga nagpadayag og impormasyon mahitungob sa usa ka tawo nga biktima sa pagpasakit o pang-abuso o namiligro nga mahimong biktima sa pagpasakit o pang-abuso.

  Kon mahibalo kami sa usa ka sulod nga among makonsiderar nga makapasakit o makaamong sa kapribado sa imong personal o kompidensyal nga impormasyon o sa ubang tawo, mohimo kami og tinuoray nga paningkamot sa pagsanta o pagtang-tang sa ingon nga sulod.

 5. Pagpabilin. Among ipabilin ang nakolekta nga personal nga impormasyon ug mga gisumiter sa igo-igo nga panahon aron matuman ang tuyo sa pagpangolekta ug dayon i-delete kini gikan sa among mga rekord, gawas sa limitado nga makasaysayan nga impormasyon sa profile, sa kinatibuk-ang mga rekord sa genealogy, ug sa impormasyon sa pagkamiyembro nga gibilin isip kabahin sa permanente nga genealogical o makasaysayan nga rekord sa Simbahan.

 6. Access. Maningkamot kami nga mamentinar ang pagkatukma sa personal nga impormasyon ug mosalig kanimo sa pagsiguro nga kompleto ang imong personal nga impormasyon ug tukma. Mahimo nimong susihon, korihian, o tangtangon ang imong personal nga impormasyon pinaagi sa imong pagrehistro sa piho nga website, pinaagi sa imong profile, o pinaagi sa imong LDS Account, kon gikinahanglan.

  Kon miyembro ka sa Simbahan, pipila sa imong personal nga impormasyon mahimong i-update pinaagi lamang sa paghimo og kausaban sa imong membership record sa Simbahan. Ang ingon niana nga pag-usab himoon pinaagi sa pagkontak sa clerk sa imong unit sa Simbahan ug mohangyo sa pag-usab. Kon masinati nimo ang mga problema sa pag-usab o pag-update sa imong personal nga impormasyon, imo kaming makontak pinaagi sa pag-email ngadto sa DataPrivacyOfficer@ldschurch.org. Sa among pagkadawat sa imong mensahe sa e-mail, maningkamot mi nga kini among matubag sulod sa 30 ka adlaw. Kon dili namo mabuhat ang imong hangyo sulod sa 30 ka adlaw o dili mi makahatag kanimo og access sa gihangyo nga impormasyon, mopasabut kami kon ngano.

 7. Pagpakigbahin sa Impormasyon ug Pagbutyag. Among tagdon nga kompidensyal ang imong personal nga impormasyon ug dili kini ibaligya kang bisan kinsa. Dili namo ipakigbahin ang imong personal nga impormasyon sa ubang pundok gawas sa pipila ka mosunod nga mga sirkumstansya (o sa laing higayon diin kami piho nga mopahibalo kanimo ug pangayoon og una ang imong pag-uyon):

  • A. Third-Party nga mga Tigsangkap. Mahimo kaming mohatag og personal nga impormasyon ngadto sa mga third party aron ilang magamit sa paghimo sa internal nga mga buluhaton alang kanamo (sama pananglit, pagproseso sa bayad, pagmentinar, sa seguridad, pag-analisar sa data, hosting, ug uban pa). Sa ingon nga mga higayon, ang mga tigsangkap gikinahanglan pinaagi sa kontrata nga panalipdan ang personal nga impormasyon gikan sa dugang nga paggamit (lakip ang katuyoan sa pagpamaligya) o pagbalhin sumala niining Patakaran sa Pagkapribado ug mga sumbanan sa industriya.

  • B. Mga Kaubanan sa Simbahan. Mahimo namong ibalhin ang personal nga impormasyon ngadto sa bisan asa nga kaubanan sa Simbahan alang sa pagtuman sa mga katuyoan sa Simbahan. Alang sa pagbalhin sa impormasyon sa pagkamiyembro gikan sa European Union, mosalig kami sa sukaranan nga mga clause agreement tali sa mga kaubanan sa Simbahan agi’g pagtuman sa mga rekisito sa European Union. Alang sa mga pagsumiter sa personal nga impormasyon pinaagi sa internet, among gikonsiderar ang indibidwal nga pagsumiter nga usa ka pagsugot, nagpasabut sa pag-uyon nga i-proseso ang data ingon man ang pag-uyon nga itugot ang pagbalhin sa data ngadto sa Estados Unidos sa Amerika, kon gikinahanglan, alang sa katuyoan niini.

  • C. Legal nga mga Rekisito. Mahimo kaming mo-access ug mobutyag sa imong personal nga impormasyon, mga gimantala, mga entry sa journal, mga pakig-chat diha sa internet, personal nga mga sulat, mga sulod, o ubang mga pagsumiter sa bisan asa nga website kon kami dunay tinuoray nga pagtuo nga gikinahanglan kining himoon tungob sa usa ka sumon o laing mando gikan sa korte o administrasyon o sa laing paagi nga gikinahanglan sa balaod. Dugang pa, mahimo namong ibutyag ang imong personal nga impormasyon ug ubang impormasyon kon kami, sa tinuoray, nagtuo nga tukma o gikinahanglan kini aron malikayan ang pagsupak sa uban namong kasabutan; sa pag-amping batok sa legal nga tulubagon; sa pagpanalipod sa katungob; kabtangan; o kasiguroan sa site; ni bisan kinsang tawo; og sa kinatibuk-ang publiko; aron mamentinar ug mapanalipdan ang siguridad ug integridad sa among panerbisyo o inprastraktura; sa pagpanalipod sa among kaugalingon ug sa among panerbisyo gikan sa malimbungon, walay tahud, o supak sa balaod nga paggamit; sa pag-imbistiga ug pagpanalipod sa among kaugalingon batok sa mga pangangkon o mga alegasyon sa third-party; o sa pag-abag sa mga tigpatuman sa balaod nga mga ahensya sa gobyerno.

 8. Pagpanalipod sa Impormasyon. Mogamit kami og teknikal ug organisasyunal nga mga paagi sa pagpanalipod sa personal nga impormasyon nga among nadawat batok sa pagkawala, sayop nga paggamit, ug dili awtorisadong pag-usab ug sa pagpanalipod sa pagka-kompidensyal niini. Regular namong ribyuhon ang among mga pamaagi sa siguridad ug mokonsiderar og bag-ong angay nga mga teknolohiya sa siguridad ug pamaagi. Mogamit sab kami og bag-ong teknolohiya sa encryption aron sa pag-encrypt sa transmisyon sa data diha sa among mga pahina sa pag-log-in. Bisan pa, tungob kay dili namo magarantiya ang hingpit nga siguridad niini nga mga teknolohiya sa encryption, palihug pagmatngon kon magsumiter og personal nga impormasyon sa internet.

 9. Third-Party nga Data. Kon tugutan sa lokal nga balaod, mahimo kang mosumiter og personal nga impormasyon, lakip ang impormasyon sa pagkontak kalabut sa uban gawas sa imong kaugalingon (sa laing pagkasulti, third party) nga magtugot kanamo sa pagkontak niana nga tawo, pag-deliver, o sa laing bahin motuman sa imong hangyo. Ang impormasyon nga nakolekta gamiton lamang gayud aron matuman ang imong hangyo. Kon maghatag og personal nga impormasyon mahitungob ni bisan kinsa gawas sa imong kaugalingon, kinahanglan nga mokuha ka una og pag-uyon sa laing tawo kon ang iyang pag-uyon legal nga gikinahanglan.

  Kon ikaw o laing tawo mihatag kanamo sa imong personal nga impormasyon sa pagkontak ug mohangyo ka nga dili ka na namo kontakon, palihug sunda ang pamaagi sa pag-unsubscribe o sa dili na pagpadayon nga gihatag diha sa piho nga site, newsletter, mga pagpahibalo pinaagi sa e-mail, o sa samang butang.

 10. Dili Klaro nga Pagpangolekta og Data: Mga Teknolohiya sa Pag-track, Cookies, ug Clear GIFs. Kon mobisita ka sa bisan asa sa atong mga site, ang among mga server o mga sistema sa pag-filter mahimong mokolekta og mga impormasyon nga gipadala sa imong web browser sa matag higayon nga mobisita ka sa usa ka website. Kini nga impormasyon mahimong maglakip apan dili limitado sa matang sa imong browser, sa imong operating system, sa gusto nimong pinulongan, sa bisan unsa nga referring web page nga imong gibisitahan sa wala pa ka moabut sa atong site, sa petsa ug oras sa hangyo sa matag pagbisita, ug sa impormasyon nga imong gipangita sa atong mga site.

  Mogamit sab kami og mga cookie ug clear GIFs sa pagkolekta og impormasyon. Ang cookie usa ka gamay nga tipik sa data nga gamiton sa pagbalhin og impormasyon ngadto sa hard disk sa imong computer o sa imong web browser alang sa pagrekord. Ang cookie nagsilbi nga usa ka label nga nagtugot sa atong mga site nga makaila sa imong web browser kon mobalik na ka sa atong site. Ang clear GIF (nailhan sab nga web beacon) gamiton dungan sa mga cookie sa pagtabang namo nga makasabut unsaon pag-interact sa mga tigbisita sa atong site. Ang clear GIF sagad nga usa ka tin-aw nga graphic image nga ibutang diha sa usa ka website. Ang paggamit sa mga clear GIF nagtugot kanamo nga maka-monitor sa imong mga gihimo kon moabli ka og usa ka web page ug maghimo niini nga sayon alang kanamo ang pagsunod ug pagrekord sa mga kalihokan sa nailhan nga mga browser. Sama pananglit, sa paggamit sa mga clear GIF, among masubay ang agi sa pagbisita sa mga pahina sa usa ka website ug mamonitor ang kinatibuk-ang paggamit ug ang web traffic routing sa atong mga site.

  Kolektahon namo kini nga impormasyon aron mas masabtan kon giunsa nimo sa paggamit ug pag-interact sa atong mga site aron mapalambo ang imong kasinatian. Mahimo sab namong ipakigbahin kini nga impormasyon ngadto sa among mga empleyado, mga kontraktor, tigsangkap sa serbisyo, ug mga kaubanan sa Simbahan sigon sa gitugon sa ika-7 nga seksyon.

  Mahimo nimong usbon ang imong setting sa web browser aron mahunong ang pagdawat og mga cookie o aron mapahibalo ka sa dili pa modawat og cookie gikan sa mga site nga imong bisitahan. Kon dili ka modawat og mga cookie, hinoon, basin dili ka makagamit sa ubang seksyon o mga function sa atong mga site.

 11. Pagtuman sa mga Patakaran ug mga Pangutana Kabahin sa Pagkapribado sa Personal nga Impormasyon. Duna kami data privacy officer nga motabang nga masiguro ang pagtuman niini nga Patakaran sa Pagkapribado ug motubag sa mga pangutana mahitungob sa kapribado sa data o mga isyu sa siguridad. Kini nga opisyal motabang usab sa pag-edukar sa mga empleyado sa Simbahan kabahin sa pagtuman. Ang mga pangutana kabahin niini nga Patakaran sa Pagkapribado o sa siguridad sa personal nga impormasyon nga among giproseso mahimong ipadala pinaagi sa e-mail, fax, o ipadala sa mosunod:

  E-mail: DataPrivacyOfficer@ldschurch.org
  Fax: 1-801-240-1187
  Address: Data Privacy Office
  50 E. North Temple St.
  Salt Lake City, UT 84150-0018

  Pagkapribado sa mga Bata. Dili namo tuyo ang pagkolekta og impormasyon gikan sa mga bata nga nag-edad og ubos sa 13 sa kadaghanan sa atong mga site. Bisan asa sa atong mga site nga nagkolekta og impormasyon sa mga bata mobuhat lamang niini uban sa nag-una nga pagpahayag ug pagtugot sa ginikanan sa bata o tigbantay agi’g pagtuman sa tukma nga balaod. Girekomenda gayud namo nga ang mga batan-on nga nag-edad og ubos sa 18 mangayo og pagtugot sa ilang ginikanan sa dili pa magpadala og personal nga impormasyon ngadto kang bisan kinsa diha sa Internet, ug among giawhag ang mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak mahitungob sa luwas nga paggamit sa Internet.

 12. Mga Link sa Third-Party. Dili kami responsable sa mga binuhatan sa pagkapribado o sa sulod sa bisan asa nga site sa third-party. Alang sa kaugalingon nimong proteksyon, kinahanglan nimong ribyuhon ang mga patakaran sa ubang site sa pagsiguro nga ilang natuman ang gilauman nimong personal nga pagkapribado.

 13. Umaabut nga mga Kausaban sa Patakaran sa Pagkapribado. Kanunay namong ribyuhon kini nga Patakaran sa Pagkapribado ug tingali mousab, mobag-o, modugang, o motangtang og mga porsyon kon gikinahanglan. Kon among usbon kini nga Patakaran sa Pagkapribado sa mga paagi nga makaapekto kon giunsa namo sa paggamit ang imong personal nga impormasyon, mopahibalo mi nimo dinhi o sa usa ka pahibalo diha sa among home page. I-update sab namo ang mga petsa sa pag-usab diha sa ubos sa Patakaran sa Pagkapribado. Awhagon ka namo sa pagsusi niining Patakaran sa Pagkapribado sa matag karon ug unya aron padayong masayud sa bisan unsang kausaban.

Petsa nga Kini Moepekto

Kini nga bersyon sa Patakaran sa Pagkapribado miipekto niadtong Pebrero 01, 2012.