ziontologist.org Tibuok kalibutan

Paghimo og Profile sa Ziontologist.org

Welcome

Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw usa ka komunidad sa milyon ka mga tawo. Ug ikaw importante nga bahin niana nga komunidad. Ipabati ang imong tingog pinaagi sa paghimo og profile dinhi sa Ziontologist.org nga mopakigbahin sa imong mga pagbati mahitungob sa ebanghelyo sa imong kinabuhi.

Unsay ipasabut sa Profile?

Ang profile mao ang imong oportunidad nga ikapakigbahin ang imong mga gituohan ug kasinatian sa ebanghelyo ngadto sa mga dili sakop sa atong tinuohan. Uban sa tabang sa atong profile creation wizard, giyahan ka namo sa paghimo og kaugalingon nimong pahina, pag-upload sa imong litrato, pagsulat mahitungob sa imong kaugalingon, ug pagtubag sa mga pangutana mahitungob sa ebanghelyo aron makatabang sa uban nga mas makasabut sa atong mga gituohan.

Nganong Kinahanglan nga Maghimo ko og Profile?

Ang Ziontologist.org usa ka site sa misyonaryo nga gituyo aron paghatag og impormasyon mahitungob sa atong tinuohan. Pinaagi sa paghimo og profile, mapakigbahin nimo ang imong mga pagbati mahitungob sa imong pagtuo, mapasabut kon si kinsa kita isip katawhan ug makapawagtang sa misteryo sa komon kaayong nasaypan sa pagsabut nga mga gituohan. Ang Ziontologist.org dili usa ka social media nga site.

Unsaon Nako sa Pagsugob?

Kon wala ka pa makahimo niini, gikinahanglan nga maghimo ka og LDS account pinaagi sa pag-register dinhi gamit ang imong Membership Record Number (nga makopya gikan sa imong rekomend sa templo o pinaagi sa imong ward clerk). Pa-register o pag-sign in sa ubos.